ธนาคารธนชาต (TBANK) ครึ่งปีแรกกำไรก่อนภาษีเติบโตดี พร้อมเปิดแนวคิด “ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน : Your Everyday Progress”

ธนาคารธนชาต (TBANK) ครึ่งปีแรกกำไรก่อนภาษีเติบโตดี พร้อมเปิดแนวคิด “ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน : Your Everyday Progress”

 

 

 

 

 

ธนาคารธนชาต (TBANK) ครึ่งปีแรกกำไรก่อนภาษีเติบโตดี

พร้อมเปิดแนวคิด “ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน : Your Everyday Progress”

 

 

 

บมจ.ธนาคารธนชาต (TBANK) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2 และครึ่งปีแรกของปี 2562 โดยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 3,592 ล้านบาท และ7,242 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรก่อนภาษีงวดครึ่งปีแรกเติบโตสูงถึง 10.58% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน พร้อมเปิดแนวคิด  “ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน: Your Everyday Progress” นำพาลูกค้าก้าวสู่จุดหมายในทุกวัน

 

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2562 จำนวน 3,592 ล้านบาท ลดลง 1.59% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อรองรับการชดเชยกรณีพนักงานเกษียณและเลิกจ้าง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ เมื่อ 5 พ.ค.2562 ซึ่งทุกธนาคารก็มีการตั้งสำรองกรณีดังกล่าว สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 7,242 ล้านบาท ลดลง 4.71% จากงวดเดียวกันปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อน เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของธนาคารได้หมดไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 แต่หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานก่อนภาษี ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 918 ล้านบาท หรือ 10.58% การดำเนินธุรกิจของธนาคารยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้งการขยายตัวของสินเชื่อซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อที่เติบโต 4.45% จากสิ้นปี และ 12.38% จากครึ่งปีแรกของปี 2561 รวมถึงการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ให้ NPL Ratio อยู่ในระดับต่ำ และการมีอัตราส่วนเงินกองทุนในระดับสูง”

 

“ความสำเร็จต่างๆ ที่ผ่านมา   เกิดจากรากฐานความเป็นธนชาตที่นำความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  มาต่อยอดเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าด้วยนโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางมาอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ธนาคารธนชาตเดินหน้าไปอีกก้าวเพื่อใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น และมุ่งมั่นที่จะมอบความก้าวหน้าให้กับลูกค้าในทุกเป้าหมายของชีวิต จึงได้เปิดแนวคิด “ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน: Your Everyday Progress” โดยธนาคารพร้อมที่จะมอบความก้าวหน้าให้ลูกค้าได้ทุกๆ วัน ผ่านทางผลิตภัณฑ์และบริการด้านความก้าวหน้าต่างๆ เพราะเรามีความเชื่อว่า ก้าวเล็กๆ ในทุกวัน นำไปสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่เสมอ ก้าวสำคัญของธนชาตในวันนี้ จึงเป็นการนำพาให้ชีวิตของลูกค้าก้าวหน้าได้ทุกวันเพื่อให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยพลังสุดความสามารถของเรา ทั้งจากผลิตภัณฑ์ บริการ และพนักงาน เพราะในวันที่เราเห็นเป้าหมายของลูกค้าเป็นจริง นั่นคือวันที่ธนาคารธนชาตเข้าใกล้เป้าหมายของตัวเองเช่นกัน” นายประพันธ์กล่าวปิดท้าย #ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน #YourEverydayProgress #ธนาคารธนชาต

 

 

TBANK produces strong first half 2019 pre-tax earnings growth and

introducing new concept of ‘Your Everyday Progress’

 

Thanachart Bank Public Company Limited (TBANK) reported a net profit of 3,592 million baht for second-quarter of 2019 and 7,242 million baht for first half of 2019. First-half pre-tax earnings increased 10.58% compared to the same period last year. Noteworthy was TBANK’s recent introduction of a new concept of “Your Everyday Progress”, with an aim to help bring customers one step closer to their goals every day.

 

Mr. Praphan Anupongongarch, CEO and President of Thanachart Bank Public Company Limited, said, ‘’TBANK and its subsidiaries reported a net profit of 3,592 million baht for the second quarter of 2019, representing a decrease of 1.59% compared to the previous quarter. This was mainly due to one-time expenses for retirement pension and severance payment according to the amendment of the Labor Protection Act which came into effect on 5 May 2019. Net profit of the Bank and its subsidiaries for the first half of 2019 was 7,242 million baht, representing a decrease of 4.71% from the same period last year. This was mainly attributable to the increase in income tax expenses compared with the same period last year, as the Bank’s tax shield had been fully used since May 2018. On a pre-tax basis, the Bank’s first half earnings grew over 918 million baht or 10.58% compared to the same period last year. Overall, the Bank continued to register robust growth with continuous lending expansion, particularly in relation to hire-purchase loans which grew by 4.45% compared with the end of 2018 or by 12.38% from the same period a year earlier. Importantly, the Bank maintained its asset quality by keeping the NPL ratio at a low level while its Capital Adequacy Ratio (CAR) remained relatively high.

 

“Several successes in the past lied in the foundation which Thanachart Bank had built for continuously transforming ideas into innovations that met all customer needs through its customer-centric policy. Today, Thanachart Bank not only has taken another step closer to customers but is also determined to provide customers with progress towards the accomplishment of all their lifetime goals. Hence, the Bank has come up with a concept of “Your Everyday Progress”. In this connection, the Bank stands ready to provide customers with the progress every day through its various progressive products and services. We believe that small simple steps taken each day will always lead to great progress. The important step taken by Thanachart Bank today to the best of our abilities through the products and services as well as employees will help customers progress each day. The key objective is to enable all of them to accomplish their established goals. The day on which we see our customers realize their goals is the day on which Thanachart Bank is closer to its own goals,” says Mr. Praphan. #YourEverydayProgress #ThanachartBank