ทิพย - มูลนิธิธรรมดี ดูงาน ศก.พอเพียงภูฏาน

ทิพย - มูลนิธิธรรมดี ดูงาน ศก.พอเพียงภูฏาน

 

 

 

 

 
 
ทิพย - มูลนิธิธรรมดี ดูงาน ศก.พอเพียงภูฏาน
 
 
 


ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย รับมอบของที่ระลึก จาก ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี เนื่องในโอกาส บมจ.ทิพยประกันภัย สนับสนุนและร่วมเดินทาง ศึกษาดูงานที่ประเทศภูฏาน ซึ่งได้น้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นต้นแบบพัฒนาและปรับใช้ในประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การรักษาวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติไปพร้อมกับการพ้ฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืน โดยมีอดีตครูสมาคมครูโรงเรียนหอวังร่วมเดินทางในครั้งนี้ และพักที่ HAVEN Resort เมืองพาโร ประเทศภูฏาน ของนักลงทุนไทย