บ.กลางฯ จัดกิจกรรมวันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน “RVP Road Safety Day” ครั้งที่ 7

บ.กลางฯ จัดกิจกรรมวันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน “RVP Road Safety Day” ครั้งที่ 7

 

 

 

บ.กลางฯ จัดกิจกรรมวันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน “RVP Road Safety Day” ครั้งที่ 7

 

 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดกิจกรรมวันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน “RVP Road Safety Day” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนทุกสาขาทุกจังหวัด ทั่วประเทศ


บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มีภารกิจตามกฎหมายคือการเยียวยาผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และจากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ผู้ประสบภัยจากรถมาใช้สิทธิ เบิกค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. บริษัทกลางฯ ได้รวบรวมจัดเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน www.thairsc.com เพื่อทุกคนจะได้เข้าถึงข้อมูล และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จากข้อมูลอุบัติเหตุ พบว่ามีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บพิการจากอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ขับฝ่าไฟแดงและขับย้อนศร และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดถึงร้อยละ 70


ด้วยความตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงได้กำหนดเป็นนโยบายองค์กร ในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้ดำเนินการ โครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้นในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ มีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนนและขยายออกไปสู่สังคม ภายใต้กิจกรรม“บริษัทกลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” หรือ RVP Strives for Road Safety Culture โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกสาขาของบริษัทกลางฯ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในปีนี้ได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7


สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความตะหนักในเรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ปฎิบัติตามกฏจราจร เชิญชวนประชาชนที่สัญจรอยู่บนถนนมาร่วมกิจกรรมความปลอดภัย มีกิจกรรมเซอร์ไพรส์ ใส่หมวก แจกหมวกฟรี หมวกนิรภัย จำนวน 1,800 ใบ ให้ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ต้องมี พ.ร.บ.และต่อภาษีถูกต้อง ผู้ร่วมโครงการต้องเขียนใบปณิธานสัญญาว่าจะขับขี่อย่างปลอดภัย ปฎิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์


บริษัทกลางฯ ได้ดำเนินกิจกรรมโดยมีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ การ“มีสติ มีวินัย มีน้ำใจ”ซึ่งผู้ขับขี่จะต้อง มีสติ ในการขับขี่รถ เมาไม่ขับ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ ง่วงไม่ขับ การมีวินัย นั้นผู้ขับขี่จะต้องเคารพกฎจราจรและสำหรับผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ก็จะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง การมีน้ำใจ ต่อเพื่อนร่วมทาง เพียงแค่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายข้ามอย่างปลอดภัยหรือให้ทางเมื่อมีรถคันอื่นเปิดสัญญาณไฟขอทาง สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง


ดังนั้น มีรถต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย สามารถติดต่อบริษัทกลางฯ ได้ที่ Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง