กรุงศรี ประกาศความสำเร็จโครงการ Krungsri ESG Awards 2023

กรุงศรี ประกาศความสำเร็จโครงการ Krungsri ESG Awards 2023

 

 

กรุงศรี ประกาศความสำเร็จโครงการ Krungsri ESG Awards 2023

ครั้งแรกของการมอบรางวัลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

กรุงเทพฯ (21 พฤศจิกายน 2566) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ร่วมส่งเสริมและยกย่องธุรกิจ ในการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG โดยประกาศรางวัล Krungsri ESG Awards 2023 เชิดชู 18 ธุรกิจ ที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจโดยนำเอากรอบแนวคิด ESG มาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นการตอกย้ำปณิธานในการบูรณาการและต่อยอดความเป็นเลิศด้าน ESG ของกรุงศรีผ่านการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสม รวมถึงให้การสนับสนุนผู้ประกอบการจนสามารถขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ

นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยเป้าหมายในการเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ยั่งยืนที่สุดในประเทศไทย กรุงศรีได้นำกรอบแนวความคิด ESG มาปรับใช้ทั้งการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมุ่งมั่นให้การสนับสนุนและส่งเสริมเหล่าพันธมิตรและลูกค้าธุรกิจให้สามารถเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินงานด้าน ESG อย่างแท้จริงผ่านการสนับสนุนทางการเงิน รวมถึงโครงการต่าง ๆ ซึ่ง Krungsri ESG Awards 2023 นับเป็นอีกหนึ่งพลังความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งคณะกรรมการและพันธมิตรจากหน่วยงานรัฐและเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านในการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์เพื่อนำแนวคิด ESG ไปปรับใช้ พร้อมต่อยอดความยั่งยืนให้กับธุรกิจในทุกมิติ โครงการดังกล่าวจะสำเร็จไปไม่ได้ หากปราศจากความร่วมมือ การระดมความคิด และลงมือทำอย่างจริงจังของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม กรุงศรีขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจตามแนวทาง ESG ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจไทยและในระดับประเทศต่อไป”

นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรี ในฐานะภาคการเงินที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ เราตระหนักถึงความเร่งด่วนและความจำเป็นในการสนับสนุนลูกค้าธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน  โดยเฉพาะปัจจุบันที่แนวคิดการดำเนินงานตามกรอบ ESG ได้ขยายวงครอบคลุมทุกภาคส่วนของห่วงโซ่ธุรกิจ จึงเป็นเรื่องที่ธุรกิจในทุกระดับรวมถึงผู้ประกอบการ SME จะต้องให้ความสำคัญและพร้อมที่จะปรับตัวดำเนินการตามกรอบดังกล่าวเพื่อความอยู่รอดและสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน อย่างไรก็ตามยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่อาจมีความเข้าใจไม่ชัดเจน หรือยังไม่ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ การจัดโครงการ Krungsri ESG Awards 2023 จึงเข้ามามีส่วนสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง”

โครงการ Krungsri ESG Awards 2023 จัดขึ้นเป็นปีแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ลูกค้าธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญและนำแนวคิด ESG ไปปรับใช้และต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจในทุกมิติ โดยได้รับเกียรติจากองค์กรพันธมิตรผู้ทรงคุณวุฒิและมีวิสัยทัศน์ด้าน ESG ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล สำหรับปีนี้  มีกิจการที่เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มลูกค้าธุรกิจของธนาคารกรุงศรีที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้เครือข่าย SE Thailand โดยมีกิจการที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 18 รางวัล ประกอบไปด้วย รางวัล Excellence จำนวน 6 รางวัล ซึ่งมอบให้กิจการที่มีความเป็นเลิศ ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และรางวัล Highly commended จำนวน 12 รางวัล ซึ่งมอบให้เพื่อเชิดชูกิจการที่ริเริ่มและดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีทั้งสามด้าน  นอกจากนี้ งานมอบรางวัลในครั้งนี้ได้จัดงานแบบ Carbon Neutral Event  โดยชดเชยคาร์บอนเหลือศูนย์ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของกรุงศรีที่จะร่วมแก้ปัญหาของสภาพอากาศ

“ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการทำงานด้าน ESG ของทุกท่าน ไม่เพียงส่งผลดีต่อธุรกิจของท่านเท่านั้น แต่ยังทรงคุณค่าต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศและโลกของเรา ทั้งนี้ กรุงศรี จะยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนในหลากหลายมิติ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างการรับรู้ ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ SME ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” นางสาวดวงกมล กล่าวสรุป

 

หมายเหตุ –

รางวัล Krungsri ESG Awards ประจำปี 2566 จำนวนรวม 18 รางวัล ดังนี้

ประเภท Excellence จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

 1. บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด
 3. บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
 5. บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด
 6. บริษัท แดรี่โฮม จำกัด

 

ประเภท Highly commended จำนวน 12 รางวัล ได้แก่

 1. บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 2. บริษัท โทฟุซัง จำกัด
 3. บริษัท เชิดชัย ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
 4. บริษัท ยูเมด้า จำกัด
 5. บริษัท จีฮวา อินดัสทรีส์ จำกัด
 6. บริษัท เวสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 7. บริษัท แสงชัย มิเตอร์ จำกัด
 8. KANSAI ENERGY SOLUTIONS (THAILAND) CO., LTD.
 9. บริษัท อู่ทอง ไบโอพาวเวอร์ จำกัด
 10. บริษัท กรีนเนท จำกัด
 11. บริษัท โฟล์คชาร์ม จำกัด
 12. บริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด