กรุงเทพประกันชีวิต จัดงาน Bangkok Life Hospital Awards 2023

กรุงเทพประกันชีวิต จัดงาน Bangkok Life Hospital Awards 2023

 

 

กรุงเทพประกันชีวิต จัดงาน Bangkok Life Hospital Awards 2023  

ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลพันธมิตร ยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นเลิศ ดูแลใส่ใจผู้เอาประกันภัย

 

กรุงเทพประกันชีวิต ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสุขภาพคนไทย จัดงานมอบรางวัล Bangkok Life Hospital Awards ประจำปี 2023 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่โรงพยาบาลพันธมิตร 20 แห่ง ที่ได้รับคัดเลือกจากความเป็นเลิศในมิติต่างๆ ของการให้บริการ 8 ด้าน ประกอบด้วย รางวัลความร่วมมือระดับองค์กร รางวัลการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์  รางวัลการให้บริการเคลมและการประสานงาน รางวัลการบริหารค่ารักษาพยาบาล รางวัลการให้บริการตรวจสุขภาพ รางวัลการให้บริการลูกค้า รางวัลการให้บริการตัวแทน และ รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ รางวัลละ 3 แห่ง รวม 24 รางวัล

 

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การจัดงานมอบรางวัล Bangkok Life Hospital Awards 2023 ถือเป็นการประกาศเกียรติคุณและส่งมอบคำขอบคุณแก่โรงพยาบาลพันธมิตรในการให้การดูแลด้านสุขภาพแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างดีเยี่ยม ตลอดจนบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และร่วมกันพัฒนาบริการและแคมเปญการตลาดที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และยังตอกย้ำนโยบายความใส่ใจของกรุงเทพประกันชีวิตที่ร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตร ในการมุ่งมั่นดูแลและส่งมอบความคุ้มครองด้านสุขภาพที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ทำประกันมีความพึงพอใจ สร้างความเชื่อมั่นในบริษัท และมั่นใจในการใช้บริการได้เป็นอย่างดี

การมอบรางวัล  Bangkok Life Hospital Awards 2023  ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  โดยปีนี้มีโรงพยาบาล 20 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นเลิศใน 8 ด้าน รวมจำนวน 24 รางวัล ประกอบด้วย

1 รางวัลความร่วมมือระดับองค์กร (Cooperation Award) มีความโดดเด่นด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร การจัดกิจกรรม ทำโปรโมชั่น สื่อส่งเสริมการขาย แพ็จเกจที่ช่วยส่งเสริมด้านการตลาด และการพัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทและโรงพยาบาล และเกิดคุณค่าแก่ลูกค้าและตัวแทนของบริษัท ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลบางปะกอก 3  และ โรงพยาบาลนวเวช

2 รางวัลการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ (Utilization Management Award) มีความโดดเด่นด้านการดูแลรักษาลูกค้าของบริษัทอย่างเหมาะสม รอบด้าน และเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์, โรงพยาบาลกรุงเทพ และ โรงพยาบาลนครธน

          3 รางวัลการให้บริการเคลมและการประสานงาน (Claim Service Award) มีความโดดเด่นด้านการประสานงานระหว่างบริษัทกับโรงพยาบาลในทุกมิติ มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และใส่ใจ ซึ่งส่งผลดีต่อลูกค้าและตัวแทนของบริษัท มอบแก่ โรงพยาบาลไทยนครินทร์, โรงพยาบาลเวชธานี และ โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

4 รางวัลการบริหารค่ารักษาพยาบาล (Medical Expense Management Award) มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม คุ้มค่า โดยยังคงมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม มอบแก่ โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ, โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

5 รางวัลการให้บริการตรวจสุขภาพ (Check-up Service Award) มีความโดดเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพก่อนการทำประกัน และการตรวจสุขภาพประจำปีในโครงการ VIP Check Up เป็นที่ประทับใจของลูกค้าและตัวแทน มอบแก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลกรุงเทพ และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

6 รางวัลการให้บริการลูกค้า (Customer Service Award) มีความโดดเด่นด้านการให้บริการลูกค้า มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า ตั้งแต่ก่อนการรักษา ระหว่างการรักษา และหลังการรักษา และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของบริษัทในทุก Touch point ตลอดทั้ง Customer Journey มอบแก่ โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา, โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร และ โรงพยาบาลพิษณุเวช

7 รางวัลการให้บริการตัวแทน (Agent Service Award) มีความโดดเด่นด้านการให้บริการตัวแทน อำนวยความสะดวกกับตัวแทนในการดูแลลูกค้าอย่างครอบคลุม การสื่อสารประสานงานมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ตัวแทนสามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และทำให้เกิด Agent Experience ที่ยอดเยี่ยม มอบแก่ โรงพยาบาลพิษณุเวช, โรงพยาบาลพญาไท 1 และ โรงพยาบาลศรีสวรรค์

8 รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ (Innovation Award) มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณค่าของการให้บริการในด้านต่างๆ ทั้งลูกค้า ตัวแทน และบริษัท รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมการให้บริการและการส่งต่อข้อมูลระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มอบแก่ ทีมโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์, โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 “บริษัทฯ ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกแห่งในการสนับสนุนและให้บริการลูกค้าและตัวแทนกรุงเทพประกันชีวิตอย่างดีเสมอมา ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของผู้เอาประกันต่อบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นการยกระดับประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าและของตัวแทนตั้งแต่ต้นจนจบ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทยให้ได้รับมาตรฐานการดูแลด้านสุขภาพที่ดีที่สุดอีกด้วย กรุงเทพประกันชีวิตพร้อมที่จะร่วมมือกับพันธมิตรโรงพยาบาลทุกแห่งในการสร้างสรรค์สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุม เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด” นายโชนกล่าว