กรุงศรี จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรุงศรี จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

กรุงศรี จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เร่งพัฒนา Tech Ecosystem ร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

 

(ภาพ)จากซ้ายไปขวา

1.นายฐิติพล ธนะแพทย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล กรุงศรี ออโต้

2. นางสาวอุณา วัชโรบล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรุงศรี คอนซูมเมอร์

3. นางสาวสายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและข้อมูล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

4. ดร. วศิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

5. รศ.ดร. คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล.

6. ผศ.ดร. รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สจล.

7. ดร. กมล เกียรติเรืองกมลา รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ สจล.

8. ผศ.ดร. ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม สจล.

 

กรุงเทพฯ (4 ธันวาคม 2566) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ประสานพลังความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. นำความเป็นเลิศของทั้งสองสถาบันสร้างความเข้มแข็งให้กับ Tech Ecosystem ของประเทศไทย ผ่านการสนับสนุนด้านการศึกษา งานวิจัย การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการแบ่งปันความรู้และโอกาสให้กับนักศึกษา ชุมชน และสังคม เพื่อต่อยอดการเติบโตของทั้งสองสถาบัน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โลกอนาคตอย่างยั่งยืนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

 

ดร. วศิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ Tech Talent มีความต้องการสูง ขณะที่โอกาสในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานจริงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของนักศึกษาให้พร้อมสำหรับตลาดแรงงาน กรุงศรี และบริษัทในเครือ ได้แก่ กรุงศรี ฟินโนเวต กรุงศรี นิมเบิล กรุงศรี คอนซูมเมอร์ และกรุงศรี ออโต้ จึงพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งด้านความรู้ และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาต่อยอดความรู้ความสามารถ และได้ลงมือทำงานในสภาพแวดล้อมจริง แก้ไขปัญหาไปกับทีมงาน ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่จะสร้างให้บัณฑิตแข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ กรุงศรี ยังพร้อมส่งเสริมงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยี เพื่อนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายในการสร้าง Tech Ecosystem ที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจและประเทศต่อไป”

 

ด้าน รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า “การร่วมมือกับกรุงศรี ในครั้งนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ สจล. ในการเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลก หรือ The World Master Of Innovation และด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม วิจัย สจล. พร้อมเดินหน้าร่วมสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ ในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณ ผู้บริหาร และผู้ทำงานทุกภาคส่วน ที่ทำให้เกิดความร่วมมือนี้บนพื้นฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน และประสานผลประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป”

 

สำหรับโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางปัญญาระหว่างสองสถาบันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดตั้งโครงการศึกษาและวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งโปรแกรมการฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาร่วมกัน เพื่อยกระดับทักษะและการสร้างทักษะใหม่ให้เท่าทันปัจจุบัน การสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Startup) ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรจากทั้งธนาคารและบริษัทในเครือ และสจล. เป็นต้น โดยมุ่งหวังว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะช่วยสร้าง Tech Ecosystem ที่สมบูรณ์เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โลกอนาคตได้อย่างยั่งยืน