กปน. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566

กปน. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566

 

 

กปน. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566
 
 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. ณ พลับพลาพิธีหน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566
 
 
 
ในการนี้ นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ และรับพระราชทานเกียรติบัตร ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานกาชาด 100 ปีฯ โดยการวางระบบท่อประปาเพื่อใช้ประโยชน์ภายในงาน