รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการ กปน. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานซ่อมท่อประปา

รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการ กปน. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานซ่อมท่อประปา

 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการ กปน. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานซ่อมท่อประปา บริเวณตรงข้ามโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ถนนดินแดง และทีมงานสำรวจความสมบูรณ์แข็งแรงของท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3,400 มิลลิเมตร บริเวณกรมยุทธโยธาทหารบก ถนนประเสริฐมนูกิจ
 
 
 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23.00 น. ณ บริเวณตรงข้ามโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ถนนดินแดง นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้างานซ่อมท่อประปา ที่แตกรั่ว เป็นกรณีเร่งด่วน ของสำนักงานประปาสาขาพญาไท เพื่อให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ทีมงานภาคสนาม เพื่อให้งานซ่อมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด
 
 
จากนั้น เวลา 01.30 น. (วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) ณ บริเวณกรมยุทธโยธาทหารบก ถนนประเสริฐมนูกิจ นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการ กปน. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้างานสำรวจความสมบูรณ์แข็งแรงของท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3,400 มิลลิเมตร อย่างใกล้ชิด เพื่อให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ทีมงานภาคสนาม นำไปสู่การดำเนินงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด รวมถึงได้มีการเฝ้าระวังตามมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน เป็นต้น