กรุงศรี และ คณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ

กรุงศรี และ คณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ

 

 

กรุงศรี และ คณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ธุรกิจและนวัตกรรม

 

กรุงเทพฯ (21 พฤษภาคม 2567) – กรุงศรี โดย นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร และ ดร.วศิน อุดมรัชตวนิชย์ (ซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล (ที่ 2 จากขวา) คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ยลระบิล (ขวา) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้จากประสบการณ์การลงมือปฏิบัติจริงในโลกธุรกิจและนวัตกรรม โดยใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กร ต่อยอดการพัฒนาผู้นำทางธุรกิจรุ่นใหม่ โดยพิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้อง Learning 5 ชั้น 5 อาคารริมน้ำ กรุงศรี พระรามที่ 3