บ้านปูเดินหน้าช่วยไทยยับยั้ งการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อเนื่อง ส่งมอบหน้ากากผ้า 1 แสนชิน้ ให้แก่ผู้พิการ

บ้านปูเดินหน้าช่วยไทยยับยั้ งการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อเนื่อง ส่งมอบหน้ากากผ้า 1 แสนชิน้ ให้แก่ผู้พิการ

 

                                                                                                                                                      

 

 

บ้านปูเดินหน้าช่วยไทยยับยั้ งการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อเนื่อง ส่งมอบหน้ากากผ้า 1 แสนชิน้ ให้แก่ผู้พิการ

 

 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ได้ส่งมอบหน้ากากผ้าคุณภาพดี จํานวน 100,000 ชิ้น ภายใต้ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” ให้แก่สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอด แห่งประเทศไทย ด้วยเล็งเห็นว่าเป็นอีกกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการดํารงชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยทางสมาคมฯ จะนําหน้ากากผ้าไปแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวตามพื้นที่ ต่างๆ ในประเทศ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย การบริจาคครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้“กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบ้านปู 250 ล้านบาท ที่ดําเนินการบริจาคเพื่อสนับสนุนการทํางานของหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึง บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563จนถึงปัจจุบัน

 

Banpu Continues to Support Thailand on COVID-19 Confrontation,
Giving 100,000 Cloth Masks to the Handicapped

Recently, Banpu Public Company Limited, under the “Mitr Phol-Banpu Solidarity to Aid Thailand on COVID-19 Confrontation Endowment”, delivered 100,000 high-quality cloth masks to the Association of the Physically Handicapped of Thailand and Thailand Association of the Blind as the Company considers the handicapped as another group of people whose lives have been affected from the COVID-19 pandemic which is still going on. The associations will distribute the cloth masks to such target groups in various areas in the country to help reduce risks of infection and support safe living.

This provision of medical equipment is one of the proactive actions under the "Mitr Phol-Banpu Solidarity to Aid Thailand on COVID-19 Confrontation Endowment", worth THB 500 million in total, half of which is endowed                  by Banpu. The endowment, which has continued since March 2020, aims to support the work of public health agencies and relieve the economic impacts on the underprivileged and vulnerable people nationwide.