ขอแสดงความนับถือความกล้าหาญของผู้หญิงส.ว ชื่อ เรณู ตังคจิวางกูล

ขอแสดงความนับถือความกล้าหาญของผู้หญิงส.ว ชื่อ เรณู ตังคจิวางกูล

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 
 
ขอแสดงความนับถือความกล้าหาญของผู้หญิงส.ว ชื่อ เรณู ตังคจิวางกูล
 
 
ขอแสดงความนับถือความกล้าหาญของผู้หญิงส.ว ชื่อ เรณู ตังคจิวางกูล ที่ลาออกจากการเป็นส.ว เพื่อไม่ต้องร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีการปิดสวิชท์ ส.ว ในการเลือกนายกรัฐมนตรีต้องหมายถึงการไม่มีจำนวน ส.ว รวมในสมการตัวเลขทางคณิตศาสตร์ของจำนวนกึ่งหนึ่งของ2สภาในการโหวตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าอดีต ส.ว เรณู จะมีความเห็นทางการเมืองอย่างไร การตัดสินใจลาออกย่อมเป็นการแสดงออกที่จริงใจยิ่งกว่าการปิดสวิชท์ตัวเองด้วยการงดออกเสียง
 
 


ประวัติ
วัน เดือน ปีเกิด :: 10 ตุลาคม 2496
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร์-เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 10 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 43 สำนักงาน ก.พ.
อาชีพ :: รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 2557-2562
ประสบการณ์ :: รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปี 2557-2562
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (ระดับ 10 เทียบเท่าอธิบดี) ปี 2553-2557
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (ระดับ 10) ปี 2550-2553
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการสารสนเทศของนายกรัฐมนตรี ปี 2546-2550
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูล ปี 2543-2546
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
 
 
 
รสนา โตสิตระกูล
14 ก.ค 2566
 
เปิดประวัติ "เรณู" ส.ว. ที่ลาออกก่อนโหวตนายกฯเพียง 1 วัน | THE ROOM 44 CHANNEL | LINE TODAY