พิธีปิดโครงการพระบรมเกศาธาตุ

พิธีปิดโครงการพระบรมเกศาธาตุ

 

                                                                                                                                                      

 

 

พิธีปิดโครงการพระบรมเกศาธาตุ    

              

 

 

                เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช           วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมตตาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอัญเชิญ“พระบรมเกศาธาตุ”จากประเทศศรีลังกา โดยมี  เอกอัครราชทูต อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ (แถวนั่งที่ 2 จากซ้าย) ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ นายกิตติพันธ์    พานสุวรรณ (แถวนั่งที่ 2 จากขวา) รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (แถวนั่งซ้ายสุด) เลขานุการและกรรมการ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ (แถวนั่งขวาสุด)  อธิบดีกรมศาสนา นายอภิศักดิ์  ภูริวัฒน์(แถวยืนขวาสุด) ผู้อำนวยการส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร นายสมาน คุณากรไพบูลย์สิริ (แถวยืนที่ 2 จากขวา) คณะกรรมการ นายโกวิทย์ จิรชนานนท์ (แถวยืนที่ 2 จากซ้าย) คณะกรรมการ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (แถวยืนซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด พร้อมคณะกรรมการและคณะเจ้าภาพเข้าร่วมรับสิ่งมงคลสักการะ ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อเร็ว ๆ นี้         

              ทั้งนี้ โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกาโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรมดี และองค์กรภาคีเครือข่าย 50 แห่ง ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 รวมเวลา 32 วัน มอบรายรับสุทธิ 34,171,970.02 บาท ให้มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของพระภิกษุสามเณร 2. อุปถัมภ์การศึกษาเยาวชนของชาติผู้ตั้งใจเรียนแต่ขัดสนทุนทรัพย์ 3. กองทุนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์                                                                                      

 

คณะทำงาน โครงการฯ

สุรีรัตน์ ปานพรม โทร.085-058-9777

ศรัญญา พึ่งนุช โทร.081-687-5633