BAM สนับสนุนโรงเรียนวัดกาญจนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

BAM สนับสนุนโรงเรียนวัดกาญจนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 BAM สนับสนุนโรงเรียนวัดกาญจนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน

 

นายวุฒิพงศ์ บุญยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนบน นางวนิดา ณ สุโหลง ผู้จัดการสำนักงานสุราษฎร์ธานี  ผู้บริหารและพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน ให้กับโรงเรียนวัดกาญจนาราม อำเภอกาญจนดิษฐ์      จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี นางอารีรัตน์  แก้วนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูเป็นผู้รับมอบ เพื่อให้นักเรียนได้จัดทำแปลงเกษตรอาหารกลางวันในพื้นที่โรงเรียน  เป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี และเพิ่มคุณค่าโภชนาการควบคู่   ไปกับแผนการเรียนการสอน พัฒนาทักษะด้านเกษตร เพิ่มความรู้และเข้าใจการทำการเกษตรอย่างถูกต้องมากขึ้น