กปน. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

กปน. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

 

 

กปน. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2023

 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 (Thailand Labour Management Excellence Award 2023) เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมีสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัล จำนวน 42 รางวัล ในการนี้ น.ส.สุวรา ทวิชศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. เข้ารับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ระดับองค์กร (รางวัลหลัก)
 
สำหรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบกิจการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านแรงงาน และเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น โดยดำเนินการคัดเลือกรัฐวิสาหกิจและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจที่มีความเป็นเลิศ (Best Practices) ภายใต้หลักเกณฑ์พิจารณา 4 หมวด คือ 1) การบริหารแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 3) การสร้างเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ 4) การบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในปี 2566 มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ รางวัลหลัก จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ กปน. กฟภ. SME D Bank ธ.ออมสิน ธ.ก.ส. และ กทท.