Atlas Energy สานต่อกิจกรรม CSR "HOW TO ทิ้ง ทิ้งถูกที่ ดีต่อโลก”

Atlas Energy สานต่อกิจกรรม CSR "HOW TO ทิ้ง ทิ้งถูกที่ ดีต่อโลก”

 

 

 Atlas Energy สานต่อกิจกรรม CSR "HOW TO ทิ้ง ทิ้งถูกที่ ดีต่อโลก”

 

มุ่งจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกชมชนอย่างยั่งยืน

 

บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายก๊าซหุงต้ม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “พีที” มุ่งเน้นแก้วิกฤตการณ์ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชน รวมทั้งดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรม CSR โครงการ ATLAS Energy "HOW TO ทิ้ง ทิ้งถูกที่ ดีต่อโลก” ต่อยอดจากโครงการ ATLAS Energy เพื่อน้อง พี่จัดให้ ที่บริษัทฯ   ได้เริ่มดำเนินการในปี 2565 ที่ผ่านมา

 

 

ทั้งนี้ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ลงพื้นจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านชำโสม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านชำโสม ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงโรงบรรจุก๊าซหุงต้มพีที สาขากบินทร์บุรี ที่บริษัทฯได้ดำเนินกิจการอยู่ ได้เข้าร่วมมือกับ อบต.กบินทร์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้ก๊าซหุงต้มภายในครัวเรือน  การอบรมการคัดแยกขยะและการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษอาหาร ซึ่งเป็นขยะที่พบมากที่สุดในชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน กิจกรรมปรับปรุงแปลงผักสวนครัวพร้อมลงพันธุ์ผักสวนครัว พร้อมให้การสนับสนุนก๊าซหุงต้มพีทีสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ตลอด 1 ปีการศึกษา

 

คุณสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ว่า ATLAS Energy ได้เริ่มดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นชุมชนโดยรอบพื้นที่หรือใกล้เคียงโรงบรรจุก๊าซ ซึ่งก่อนหน้าในโครงการ ATLAS Energy เพื่อน้อง พี่จัดให้ ที่ชุมชนบ้านฉาง จ.ระยอง ที่ผลตอบรับจากชุมชนในทางที่ดี และยังคงมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขยายผลกิจกรรม CSR ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม จึงเป็นโครงการ “How to ทิ้ง” ทิ้งถูกที่... ดีต่อโลก ที่เล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภค และปัญหาขยะจากอาหารที่มีจำนวนมากขึ้นทุกปี และครั้งนี้เพื่อพี่น้องตำบลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้ความร่วมมือจากผู้นำในชุมชน ชาวบ้าน และหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างสังคมที่น่าอยู่และปลอดภัยสู่ทุกชุมชนในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่ ATLAS Energy ได้เริ่มต้นทำในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกชุมชน และช่วยให้คนไทยทุกคน “อยู่ดี มีสุข” อย่างยั่งยืนในอนาคตได้