บางจากฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บางจากฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

 

 

บางจากฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผสมผสาน (hybrid event) ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลปี 2566 ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้นในวันที่ 24 เม.ย. นี้

 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM) ในรูปแบบผสมผสาน (hybrid event การประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมด้วยตัวเองหรือออนไลน์) โดยมี นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมพร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใบไม้ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567

 

 

ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติทุกวาระที่นำเสนอ โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่มีผลการดำเนินงานสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2566 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2566 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2566 ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ผลการดำเนินงานที่เติบโตและความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อผู้ถือหุ้น

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทบางจากฯ จัดขึ้นภายใต้แนวทางที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการจัดประชุมด้วยคาร์บอนเครดิตจากโครงการกิจกรรมชดเชยคาร์บอนขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในปริมาณเท่ากัน ทำให้การประชุมเป็น Carbon Neutral Event หรือมีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564