เคทีซีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เคทีซีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

 

เคทีซีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อนุมัติจ่ายเงินปันผล 1.27 บาท วันที่ 3 พฤษภาคมนี้

 

นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนางพิทยา วรปัญญาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และนำเสนอวาระเพื่อพิจารณาต่างๆ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.27 บาท ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 3,274.48 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติกรรมการ 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้แก่ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ นางประราลี รัตน์ประสาทพร และนายระเฑียร ศรีมงคล โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ ห้องประชุมใหญ่ “เคทีซี” อาคารสมัชชาวาณิช 2 ถนนสุขุมวิท ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันจัดประชุม

 

KTC Passed Resolutions at Its 2024 Annual General Shareholders’ Meeting

via an E-Meeting and Approved a Dividend Payment of 1.27 Baht on May 3rd.


Mr. Prasong Poontaneat, Independent Director, Chairman of the Board of Directors, Chairman of Nomination and Remuneration Committee, and Mrs. Pittaya Vorapanyasakul, President & Chief Executive Officer, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, presided over a general meeting of shareholders to report on the operating results for the year 2023 and to present various agendas for consideration. During the meeting, shareholders approved the payment of dividends at the rate of 1.27 baht per share, scheduled for May 3rd, 2024, totaling 3,274.48 million baht. Additionally, a resolution was passed to approve the retirement of three directors upon completion of their terms, who will return to their positions as directors: Mr. Somchai Kuvijitsuwan, Mrs. Praralee Ratanaprasartporn, and Mr. Rathian Srimongkol. The meeting was conducted today via an e-meeting at the Main Conference Room, “KTC” UBC II building, on Sukhumvit road, in compliance with the Emergency Decree on Meetings via Electronic Media B.E. 2020, as well as other relevant laws and regulations. Prior to the meeting date, shareholders were provided with notice of personal data protection (Privacy Notice).