PDPC เดินหน้าจัดการสัมมนาวิชาการสำหรับผู้สอนหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อมีแนวทางและมาตรฐานในการสอนที่ได้รับการรับรองจาก PDPC

PDPC เดินหน้าจัดการสัมมนาวิชาการสำหรับผู้สอนหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อมีแนวทางและมาตรฐานในการสอนที่ได้รับการรับรองจาก PDPC

 

 

         นายเธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC   พร้อมด้วย ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดการสัมมนาทางวิชาการสำหรับผู้สอนหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อผลิตบุคคลากรด้านการสอน หรือผู้สอนหลักสูตรฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงกับสอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมาย PDPA   โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PDPA จากหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมงานด้วย ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย