“กฟผ.”เปิดตัวชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ภาคกลาง ต้นแบบเซฟพลังงาน-เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

“กฟผ.”เปิดตัวชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ภาคกลาง ต้นแบบเซฟพลังงาน-เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 
 
 
“กฟผ.”เปิดตัวชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ภาคกลาง ต้นแบบเซฟพลังงาน-เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
“กฟผ.”เปิดตัวชุมชนเทศบาลตำบลเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ต้นแบบชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แห่งแรกในภาคกลาง สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของชุมชน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 40,375 บาทต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 4,700 กิโลกรัมต่อปี
 
 
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.62นายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. เปิดตัวชุมชนเทศบาลตำบลเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นต้นแบบชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แห่งแรกในภาคกลาง โดยส่งมอบป้ายชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ให้กับนายฉกาจ อาสาสนา ปลัดอำเภอศรีสวัสดิ์ และนางสาวภัทรภร เนตรสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเอราวัณ ที่เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
โดยตำบลเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี นับเป็นชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แห่งแรกในภาคกลาง ซึ่งในระยะแรกนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถึง 56 ครัวเรือนนำร่องจาก 4 ชุมชนได้แก่ ชุมชนตลาดสดเทศบาล ชุมชนบ้านเอราวัณ ชุมชนทิวไผ่ และชุมชนจามจุรี ภายในชุมชนได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ชุดสาธิตเปรียบเทียบหลอดไฟ บ้านประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ซึ่งเป็นบ้านตัวอย่างการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงร้านค้าจำหน่ายหลอดไฟที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
 
 
“จากการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ช่วยให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชนได้ประมาณ 8,075 หน่วยต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่า 40,375 บาทต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 4,700 กิโลกรัมต่อปี ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แล้วจำนวน 2 ชุมชนในภาคเหนือและภาคใต้ได้แก่ ชุมชนบ้านปวงสนุก จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนบ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่ โดย กฟผ.มีเป้าหมายให้เกิดชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ทั่วประเทศประมาณ 10 ชุมชนภายในปี 2565”
 
 
สำหรับชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ดำเนินงานภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวที่ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบันตามกลยุทธ์ 3อ.ของ กฟผ.ได้แก่ อ.อาคาร อ.อุปกรณ์ และ อ.อุปนิสัยการใช้ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 
 
ทั้งนี้ประชาชนเทศบาลตำบลเอราวัณ เขื่อนศรีนครินทร์ และโรงเรียนบ้านเจ้าเณร เห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขับเคลื่อนกิจกรรมภายในโรงเรียนลงสู่ชุมชน ด้วยการให้องค์ความรู้และสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า ลงพื้นที่สำรวจการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน พร้อมให้คำปรึกษาแนวทางการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือน จนสามารถพัฒนาศักยภาพชุมชนไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านการใช้ไฟฟ้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
 
“กฟผ.ขอเชิญชวนชุมชนทุกแห่งทั่วประเทศร่วมเป็นหนึ่งในชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 เพื่อรณรงค์ให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในชุมชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนที่จะนำไปสู่การขยายผลต่อชุมชนใกล้เคียงและประเทศอย่างยั่งยืน”