โตเกียวมารีนประกันชีวิต เพิ่ม 3 มาตรการสร้างความอุ่นใจแก่ลูกค้าผู้ได้ผลกระทบจาก Covid-19

โตเกียวมารีนประกันชีวิต เพิ่ม 3 มาตรการสร้างความอุ่นใจแก่ลูกค้าผู้ได้ผลกระทบจาก Covid-19

 

                                                                                                                                                      

 

 

โตเกียวมารีนประกันชีวิต เพิ่ม 3 มาตรการสร้างความอุ่นใจแก่ลูกค้าผู้ได้ผลกระทบจาก Covid-19

 

 

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) มอบความอุ่นใจ คลายความกังวลให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ขยาย 3 มาตรการผ่อนผัน สำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2564 โดยมีเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกัน
ลูกค้าสามารถยืดระยะเวลาชำระล่าช้าได้ถึง 91 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดโดยช่วงผ่อนผัน 91 วัน หากเจ็บป่วยเข้ารับการรักษา ลูกค้าสำรองเงินค่ารักษาก่อน และทำเรื่องเรียกร้องสินไหมได้หลังจากชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว

2. ยกเว้นการตรวจสุขภาพ/หนังสือการรับรองสุขภาพ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการต่ออายุกรมธรรม์

กรมธรรม์ที่ขาดอายุเนื่องจากไม่ชำระเบี้ยที่ครบกำหนด สามารถยื่นต่ออายุเพื่อกลับสถานะเดิมภายใน 1 ปีนับจากวันครบกำหนดชำระโดยบริษัทยกเว้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการต่ออายุกรมธรรม์หากต่ออายุภายใน 180 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระดังกล่าว บริษัทยกเว้นการตรวจสุขภาพ/หนังสือการรับรองสุขภาพอีกด้วย

3.ยกเว้นดอกเบี้ยจากการกู้อัตโนมัติ


กรมธรรม์ที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan)หากลูกค้าชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากงวดชำระดังกล่าว บริษัทไม่คิดดอกเบี้ยจากการกู้อัตโนมัติ

ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัทได้ออกหลายมาตรการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับลูกค้าให้ยังได้รับความคุ้มครองได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามนโยบายที่ต้องการมอบความอุ่นใจในยามเกิดวิกฤติการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ