CHANGE the World

"รสนา" ถามกระทรวงพลังงานปล่อยให้ปตท. ที่รัฐบาลถือหุ้นใหญ่ขายน้ำมันและก๊าซหุงต้มแพงเกินสมควร ก.พลังงานและรัฐบาลรักษาการเกียร์ว่างไม่ต้องกำกับราคากันหรืออย่างไร!?

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 "รสนา" ถามกระทรวงพลังงานปล่อยให้ปตท. ที่รัฐบาลถือหุ้นใหญ่ขายน้ำมันและก๊าซหุงต้มแพงเกินสมควร ก.พลังงานและรัฐบาลรักษาการเกียร์ว่างไม่ต้องกำกับราคากันหรืออย่างไร!?

 

"รสนา" ถามค่าการตลาด 3บาท/ลิตร ยกแผงทั้งเบนซิน-ดีเซล รัฐมนตรี และข้าราชการก.พลังงานเกียร์ว่าง ไม่ทำงานกันแล้วหรืออย่างไร แต่เงินเดือนรับเต็ม !!

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

"รสนา" ถามค่าการตลาด 3บาท/ลิตร ยกแผงทั้งเบนซิน-ดีเซล รัฐมนตรี และข้าราชการก.พลังงานเกียร์ว่าง ไม่ทำงานกันแล้วหรืออย่างไร แต่เงินเดือนรับเต็ม !!

"รสนา"เตือนรฟม.อย่าตีขลุมว่าการประชุมร่วม3ฝ่ายคือการเห็นชอบให้รฟม.

 "รสนา"เตือนรฟม.อย่าตีขลุมว่าการประชุมร่วม3ฝ่ายคือการเห็นชอบให้รฟม.ใช้โบราณสถานทำทางขึ้นลงรถไฟฟ้าได้แล้ว

 

เอไอเอ ประเทศไทย สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและวางปะการัง

 เอไอเอ ประเทศไทย สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและวางปะการัง เกาะแสมสาร

เฉลิมพระเกียรติ

 
 

"รสนา"ถาม รฟม.เวนคืนอาคารโบราณสถาน7คูหาบน ถ.พระสุเมรุเป็นทางขึ้นลงรถไฟฟ้าโดยอธิบดีกรมศิลปากรยังไม่อนุญาต ทำได้หรือไม่ !?!

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

  "รสนา"ถาม รฟม.เวนคืนอาคารโบราณสถาน7คูหาบน ถ.พระสุเมรุเป็นทางขึ้นลงรถไฟฟ้าโดยอธิบดีกรมศิลปากรยังไม่อนุญาต ทำได้หรือไม่ !?!