CHANGE the World

"รสนา" ถาม รมต.พีระพันธ์คุยใช้เวลา8 เดือนรู้ต้นทุนน้ำมันแล้ว กี่โมงจะคุมค่าการตลาดให้เหลือ2 บาท/ลิตร!??!

    "รสนา" ถาม รมต.พีระพันธ์คุยใช้เวลา8 เดือนรู้ต้นทุนน้ำมันแล้ว กี่โมงจะคุมค่าการตลาดให้เหลือ2 บาท/ลิตร!??!

 

"รสนา" เสนอ ก.พาณิชย์ ควรนิยามคำว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดให้ชัดเจนว่า ต้องเผื่อปริมาณน้ำมัน ให้ผู้ซื้อได้น้ำมันเต็มลิตร ตามจำนวนซื้อ

     "รสนา" เสนอ ก.พาณิชย์ ควรนิยามคำว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดให้ชัดเจนว่า ต้องเผื่อปริมาณน้ำมัน ให้ผู้ซื้อได้น้ำมันเต็มลิตร ตามจำนวนซื้อ

 

รสนาเรียกคดีศาลยกฟ้องพันธมิตรปิดสนามบินเป็นคดีประวัติศาสตร์

     รสนาเรียกคดีศาลยกฟ้องพันธมิตรปิดสนามบินเป็นคดีประวัติศาสตร์เพราะยืนยันอำนาจอันชอบธรรมทางตรงของประชาชนในการตรวจสอบรัฐบาลทุจริตทักษิณ ชินวัตรโดยสันติวิธี

 

"รสนา"ถามจดหมายเปิดผนึกของผู้ใหญ่3ท่านถึงนายกฯ สงสัยห่วงใยประชาชน หรือห่วงใยผลประโยชน์ของใครกันแน่ !?

"รสนา"ถามจดหมายเปิดผนึกของผู้ใหญ่3ท่านถึงนายกฯ สงสัยห่วงใยประชาชน หรือห่วงใยผลประโยชน์ของใครกันแน่ !?

 

เรียกร้องสตง. ร่วมกับ กกต. และ ป.ป.ช เรื่องการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท

     เรียกร้องสตง. ร่วมกับ กกต. และ ป.ป.ช เรื่องการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท เพื่อหยุดยั้งความเสียหายต่อระบบการเงินการคลังของประเทศ