เอสซีจี รับ 5 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020

เอสซีจี รับ 5 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

เอสซีจี รับ 5 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020

เดินหน้าใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนขับเคลื่อนองค์กร สร้างความยั่งยืน เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม

 

 

เอสซีจี ได้รับรางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2020” จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย 2 รางวัลความเป็นเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้าน 1.) การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 และ 2.) การบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) และ 3 รางวัลดีเด่น ซึ่งเอสซีจีได้รับรางวัลในด้าน 1.) ผู้นำ (Leadership Excellence) 2.) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) และ 3.) สินค้า การบริการ (Product / Service Excellence) โดยธุรกิจเคมิคอลส์ จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่องค์กรที่ได้รับรางวัล

 

รางวัลดังกล่าวเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานเอสซีจีทุกคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและ
การวางแผนการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง จนทำให้สามารถบริหารจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจและรักษาสถานะทางการเงินได้อย่างน่าพอใจ โดยเอสซีจียังคงมุ่งมั่นและนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ พร้อมโซลูชันครบวงจร และนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้ตอบความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที

 

 

ทั้งนี้ ผลรางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กรในสาขานั้น ๆ รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน

 

ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel