BAM จับมือ SET และกรมป่าไม้ ปลูกป่าชุมชนกว่า 1,800 ต้น

BAM จับมือ SET และกรมป่าไม้ ปลูกป่าชุมชนกว่า 1,800 ต้น

 

 

BAM จับมือ SET และกรมป่าไม้ ปลูกป่าชุมชนกว่า 1,800 ต้น ในโครงการ Care the Wild

"ปลูกป้อง Plant & Protect" เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่า และลดภาวะโลกร้อน ณ ป่าชุมชนบ้านโศกลึก จ.ชัยนาท

­­

         คุณบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมผู้บริหารและพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วยคุณนงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ผู้บริหารและทีมงานกรมป่าไม้ นำโดย คุณนันทนา บุณยานันต์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ คุณประลอง ดำรงค์ไทย อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานพิจารณาพื้นที่ปลูกป่า  Care the Wild ทีมปลูกป้องชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งมีคุณชัยสันต์ สีวันนา ประธานคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านโศกลึก และคุณชาญณรงค์ มนต์พยาบาล นายก อบต.กะบกเตี้ย นำร่องปลูกต้นไม้ ในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ในปี 2567 จิตอาสา BAM จำนวน 80 คน ได้ร่วมกับชาวชุมชนบ้านโศกลึก ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ปลูกต้นไม้กว่า 1,800 ต้น ในพื้นที่ป่าชุมชนจำนวน 9 ไร่ โดยชาวบ้านจะเป็นผู้ดูแลรักษาป่าให้เจริญเติบโต เป็นระยะเวลา 10 ปี และสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจจากป่าชุมชนนี้ได้ ถือเป็นการรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนไปพร้อมกัน การปลูกป่าแห่งนี้สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกได้ถึงปีละ 16,200 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2e)

การจัดโครงการร่วมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศนี้ เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งส่งเสริมให้พนักงานได้สานต่อแนวคิด ESG ที่ปลูกฝังในทุกขั้นตอนการทำงาน เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคม โดย BAM มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้วยบทบาทความรับผิดชอบในฐานะเป็นสถาบันการเงินที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายของประเทศในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การดำเนินโครงการดังกล่าวยังสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 15 : การส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน