ธ.ก.ส. ร่วมเป็นเครือข่ายหนุนเงินทุนเสริมสภาพคล่องคุณครู

ธ.ก.ส. ร่วมเป็นเครือข่ายหนุนเงินทุนเสริมสภาพคล่องคุณครู

 

 

ธ.ก.ส. ร่วมเป็นเครือข่ายหนุนเงินทุนเสริมสภาพคล่องคุณครู

และบุคลากรทางการศึกษา ขับเคลื่อนภารกิจแก้ไขหนี้สินอย่างยั่งยืน

 

ธ.ก.ส. ผนึกกำลังกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานรัฐ ร่วมขับเคลื่อนภารกิจการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี กำหนดชำระคืนภายใน 12 ปี พร้อมเติมความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     อันนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน และแก้ไขหนี้สินได้อย่างยั่งยืน

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาและหน่วยงานรัฐ 13 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สมาคมธนาคารไทย สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) และ ธ.ก.ส. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้มีสภาพคล่องในการชำระหนี้และมีทางเลือกในการบริหารจัดการทางการเงินที่ไม่เป็นภาระหนักเกินไป โดย ธ.ก.ส. ได้ดำเนินงานผ่านโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไปแล้ว 10,722 ราย เป็นจำนวนเงิน 2,294 ล้านบาท พร้อมสนับสนุนข้อมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการและสถานีแก้หนี้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน อันนำไปสู่การบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้บุคลากรทางการศึกษา สามารถยืนได้อย่างเข้มแข็งและหลุดพ้นกับดักหนี้อย่างยั่งยืน

 ทั้งนี้ เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินหรือสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนวันยื่นไม่น้อยกว่า 6 เดือน หนี้บัตรเครดิตหรือบัตรเงินสด และหนี้ในฐานะ    ผู้ค้ำประกันที่มีคำพิพากษาให้ชำระหนี้ วงเงินกู้สูงสุด รายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี กำหนดชำระหนี้ภายใน 12 ปี โดยไม่เกินวันเกษียณอายุของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันที่เกษียณอายุก่อน และเมื่อหักเงินเดือน เพื่อชำระหนี้แล้ว ต้องมียอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือน โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อต่อเขตพื้นที่การศึกษา และเมื่อคณะกรรมการสำนักงานปลัดกระทรวงการศึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล้ว จะส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินการติดต่อครูและบุคลากรฯ มาทำสัญญา ณ    ธ.ก.ส. ในพื้นที่ต่อไป