ไทยกรุ๊ปฯแต่งตั้ง “ดร.เอกพล ณ สงขลา” เสริมทัพพัฒนาองค์กรสู่ความมั่นคงยั่งยืน

ไทยกรุ๊ปฯแต่งตั้ง “ดร.เอกพล ณ สงขลา” เสริมทัพพัฒนาองค์กรสู่ความมั่นคงยั่งยืน

 

 

ไทยกรุ๊ปฯแต่งตั้ง “ดร.เอกพล ณ สงขลา”

เสริมทัพพัฒนาองค์กรสู่ความมั่นคงยั่งยืน

 

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มุ่งพัฒนาองค์กรระยะยาว แต่งตั้ง “ดร.เอกพล ณ สงขลา” ผู้บริหารจาก  ไทยเบฟ เสริมทัพปรับโครงสร้าง เพิ่มศักยภาพบุคลากร พร้อมวางกลยุทธ์ขับเคลื่อนสู่ความเป็นผู้นำสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย

          นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)เปิดเผยว่า ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือทีซีซี ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของธุรกิจ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีมติแต่งตั้ง ดร.เอกพล ณ สงขลา ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Chief People Officer) รับผิดชอบการกำกับดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคลของแต่ละบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ Head of Strategy Office รับผิดชอบการกำกับดูแลงานกลยุทธ์องค์กรและกำกับดูแลการขับเคลื่อนงานปฏิรูปองค์กรของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

การปรับโครงสร้างในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวทางการขยายการหมุนเวียนผู้บริหารในเครือทีซีซี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเพื่อการเติบโตและสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กรด้วยพื้นที่แห่งโอกาส ซึ่งจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผู้บริหารและพนักงาน ทั้งด้านการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการเติบโต เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาคุณภาพองค์กรในระยะยาว โดย ดร.เอกพล จะเข้ามามีบทบาทในการวางกลยุทธ์องค์กร ให้ตอบโจทย์โลกธุรกิจยุคใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว รวมถึงงานด้านบริหารบุคลากร ซึ่งบริษัทฯเชื่อมั่นว่า ดร.เอกพลจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย

          ทั้งนี้ ดร.เอกพล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและปริญญาเอกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการจัดการระบบ จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งดร.เอกพล ถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านกลยุทธ์ธุรกิจ โดยก่อนหน้านี้ เคยร่วมงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ กับ Boston Consulting Group หรือ BCG หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจระดับโลกเป็นเวลา 9 ปีและเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) เป็นเวลา 8 ปี โดยล่าสุดดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคลเรื่องการขับเคลื่อนทรัพยากรบุคคลของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 43,000 คนในประเทศไทย และต่างประเทศกว่า 60,000 คน โดย ดร.เอกพล โดดเด่นในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาศักยภาพพนักงาน ซึ่งได้รับเลือกเป็น 1 ใน The HR Icons List 2024 ที่จัดอันดับผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลที่ทรงอิทธิพลของไทยในปี 2024 หรือ Most Influential HR Leaders from Thailand อ้างอิงจาก ETHRWorld South-East Asia

นอกจากนี้ ดร.เอกพล ยังคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Marshall Goldsmith Outstanding Coaching Leader Award สะท้อนถึงความมุ่งมั่น และความเป็นเลิศในการพัฒนาศักยภาพของคนโดยการ Mentoring และ Coaching ถือเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและในอาเซียน