ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย มอบเงินสนับสนุนภารกิจมูลนิธิคนพิการไทย

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย มอบเงินสนับสนุนภารกิจมูลนิธิคนพิการไทย

 

 

 

 

 

 

 

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
มอบเงินสนับสนุนภารกิจมูลนิธิคนพิการไทย

 นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 20,000 บาท แก่นายกิตติพงศ์ หาดทวายกาญจน์ เหรัญญิก มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจในด้านต่างๆ ของมูลนิธิฯ ภายในกิจกรรม “เวอร์ชวลรัน” เปิดตัววิ่งพร้อมกัน ตามโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา เวิร์ลรัน ไทยแลนด์ ซีรี่ส์ 2018” เปลี่ยนระยะทางเป็นเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิคนพิการไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นการแสดงความเอื้ออาทรต่อกันในสังคมไทยอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สวนลุมพินี


สำหรับมูลนิธิคนพิการไทย เป็นองค์กรเพื่อคนพิการที่จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2536 ของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นองค์กรในการติดต่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่คนพิการทั่วประเทศ