คติ...ธรรม เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

คติ...ธรรม เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล


คติ...ธรรม

 


มนุษย์เราเมื่อวันที่ความตายมาเยือน แม้จะอยากได้อะไรก็เอาติดตัวไปไม่ได้สักอย่าง...ทั้งสิ่งของหรือแม้บุคลอันเป็นที่รัก...ซึ่งในทางพุทธมีผู้กล่าวไว้ว่า บุญและบาปเท่านั้นจะตามเราไป...ผู้เขียนเองจากที่เคยเล่าประสบการณ์ทั้งจากตนและหลากหลายบุคคลที่ถ่ายทอดด้วยบทสัมภาษณ์ซึ่งใช้ธรรมดำเนินชีวิตว่า...ในขณะที่เรายังมีลมหายใจ ต้องหมั่นเตือนสติให้เพียรสร้างความดีเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ลูกหลาน ยามเราตายไปจะได้ไม่กังวล


สังคมโลกในปัจจุบัน เกิดความวุ่นวาย ในคนทุกอาชีพ นักการเมืองบางคนขาดคุณธรรม พระสงฆ์บางรูปก็ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้นำความคิดบางคนก็ใช้ตรรกะผิดๆ ใช้เหตุผลเพื่อเข้าข้างตัวเอง เพราะเราขาดหลักยึดในการดำรงตนอย่างมีธรรม...หากเราดำรงชีวิตอยู่เพื่อความสงบสุข รู้จักพอ รู้จักละ รู้จักทำใจ ยิ้มให้ได้ บอกกับตัวเอง เสมอ ว่า ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ คือความประเสริฐสุดแห่งชีวิต เกิดมาเพื่อสร้างความดี สร้างคุณธรรม สร้างบารมี...ไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างบาปกรรมทำร้ายผู้อื่นทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ


คติธรรม คือ ธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง....ในการดำเนินชีวิต ผู้เขียนมีความเชื่อ ในเรื่องของธรรม คือความดี จึงใคร่เล่าสู่กันถึง การมี...คติธรรม ของแต่ละบุคคล ที่ยึดถือเป็นแบบอย่าง...สำหรับผู้เขียนเอง แม่ผู้มีพระคุณซึ่งล่วงลับไปไม่นาน อบรมเลี้ยงดูและปลูกฝังให้ลูกทุกคนเป็นคนดี ตามคติธรรมที่ว่า “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” แม่ผู้เขียนพร่ำสอนตั้งแต่เรายังเยาว์วัยจนเติบใหญ่ ว่าหากเราทำดี...ละชั่ว ความดีนี่แหละจะเป็นเกราะคุ้มครองให้ลูกดำรงตนบนโลกใบนี้อย่างเป็นสุข ด้วยความภาคภูมิใจ ตราบเท่าลมหายใจสุดท้ายของชีวิต


ท้ายนี้ผู้เขียนขอน้อมนำ คติธรรมบางส่วน จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งได้ประทานไว้ในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา บางตอนว่า หากมนุษย์ขาดสภาพธรรมะ ที่เรียกว่า “สติ” ความทุกข์ยากในโลกมนุษย์ที่เราเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้ ล้วนเกิดจากภาวะขาดสติด้วยกันทั้งสิ้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงประทานพระบรมพุทโธวาทไว้ว่า “สติ” เป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลก บุคคลใด สังคมใด ปรารถนาจะประสบสันติสุขอันไพบูลย์ จำเป็นต้องสั่งสมภาวะทางการตื่นรู้ เท่าทัน การคิด การพูด การกระทำ ด้วย สัมมาสติ อันเป็นหนทางสู่ปัญญา นำมาซึ่งความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ได้อย่างแท้จริง.