พุทธธรรม

พุทธธรรม

 

 

 

CHANGE  in-your-life เรื่อง ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

 

 

 

                                                                พุทธธรรม

                                                                                       

     พระพุทธเจ้า ทรงมองเห็นนิมิต ก่อนที่จะทรงสอนพระธรรม คือ เห็นสระใหญ่ ดอกบัวมากมาย ที่โผล่บานแล้วก็มี  โผล่แล้วเพิ่งบานก็มี มีตูมอยู่ก็มี ที่อยู่ใต้น้ำ เยอะเลยทีเดียวพวกนี้ ก็ต้องแล้วแต่สัตว์ ปู ปลา เต่า จะกินหรือไม่ ! เป็นสภาวะทั่วไปของสัตว์โลกทั่วไปไม่มียกเว้น...ยกมาจากคำสอนของหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต แก่ญาติโยมที่ประเทศออสเตรเลีย ปี พ.ศ. 2534 ผู้เขียนเกริ่นนำเยี่ยงนี้เพื่อให้ทุกท่านที่มีธรรมเป็นเพื่อนร่วมทางได้ข้อคิด สติรู้ ด้วยกันอีกครั้ง...และที่ต้องปั่นต้นฉบับงานเขียนนี้ทันที ด้วยเกิดความไม่สบายใจในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง จากภาพข่าวของพระสงฆ์จำนวนหนึ่งที่รวมตัวกันที่พุทธมณฑลโดยบอกมาเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา แต่กลับมีภาพข่าวออกสื่อต่าง ๆ ถึงการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งถูกส่งมาควบคุมสถานการณ์  เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

     พุทธธรรม คือ หลักประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่ พุทธบริษัท 4 ซึ่งหมายถึงหมู่มวลชนจำนวน 4 เหล่าที่นับถือในพระพุทธศาสนา อันประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก(ฆราวาสชาย) และอุบาสิกา(ฆราวาสหญิง) ควรน้อมนำมาเป็นหลักเพื่อปฏิบัติตน พุทธธรรมแห่งองค์พระสัมมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นหลักธรรมจากการตรัสรู้ด้วยปัญญาของพระองค์ตามสัจธรรม แท้จริงด้วยเหตุและผล...สิ่งสำคัญ พุทธสาวกอย่างเราๆ ทั้งหลายศึกษาทำความเข้าใจเรียนรู้ตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้น ก็ย่อมรู้ได้ด้วยธรรม นั่นก็คือ ปัญญา ความเห็นถูก ที่รู้จริง เป็นแก่นแท้จนสามารถดับกองกิเลสต่างๆ ได้

     ผู้เขียน...จากอดีตคนข่าวแวดวงอาชญากรรม ที่พบเห็นเรื่องราวหลากหลายบนโลกใบนี้มาอย่างมากมาย... และอาจจะใช้เวลาศึกษาและน้อมนำคำสอนในพระพุทธองค์มาเป็นเพียงเวลาไม่กี่ปีก็ตาม...แต่ตอบได้ด้วยธรรมะแบบคนธรรมดาว่า ธรรมได้ใจเป็นสุข จริง ๆ ค่ะ...ไม่ว่าชีวิตของคุณจะสุขหรือทุกข์อย่าทิ้งธรรม...เพราะธรรมะสอนให้เรามีสติ เกิดปัญญา มองปัญหาด้วยเหตุและผล...ประเทศชาติ บ้านเมือง ทุกองค์กร ย่อมมีทั้งคนดีไม่ดีปะปนกันไป...ขออย่าท้อที่จะธรรม...เพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม (การกระทำ)

     ท้ายสุดนี้...พุทธบริษัท 4 ที่ประกอบกันในพระพุทธศาสนา....ก็ควรทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องด้วยปัญญาตามหลักพุทธธรรม...เพื่อปฏิบัติเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สืบทอดพระพุทธศาสนาและพุทธธรรมให้เจริญรุ่งเรืองเผยแผ่ต่อไปยังพุทธศาสนิกชน รุ่นหลัง ๆ ได้ถือปฏิบัติตราบนานเท่านาน อันเป็นหลักธรรม...เป็นธรรมชาติ...หนทางแห่งการดับทุกข์ได้ อย่างแท้จริง.