หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

 

 

 
 
 
หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
 
 
 
 
หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ วัดสมศรี อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น
 
ทั้งนี้ได้มี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศานา จังหวัดขอนแก่น ปลัดอาสุโสอำเภอเมืองขอนแก่นหัวหน้าหน่วยราชการ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ
 
นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า วัดสมศรี ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๔๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๑๒ ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๒ ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง ปัจจุบันเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทั้งหมด และศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๓ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานขนาดหน้าตักกว้าง ๕ เมตร สูง ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕
 
วัดสมศรี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๔ โดยมี นายชาลี ซุยทอง และนายยา ธรรมขันธ์ เป็นผู้นำชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัด ในสมัยพระปิ่นเป็นเจ้าอาวาสได้ตั้งชื่อว่า วัดสมศรี
 
การบริหาร และการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือรูปที่๑ พระปิ่น พ.ศ.๒๔๔๐-๒๔๗๐. รูปที่๒ พระมะ พ.ศ.๒๔๗๐-๒๔๙๐. รูปที่๓ พระเคน พ.ศ.๒๔๙๐-๒๔๙๙. รูปที่๔ พระสอน พ.ศ.๒๔๙๙-๔๕๐๐. รูปที่๕ พระพั้ว พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๐๖. รูปที่๖ พระมหาคูณ รูปที่๗ พระสมศักดิ์ รูปที่๘ พระบุญมี พ.ศ.๒๕๐๙-๒๕๑๗. รูปที่๙ พระมหาฉลอง พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๕. รูปที่๑๐ พระน้อย พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๓๐ รูปที่๑๑ พระหัสสะ มหาวีโร พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๓ ปัจจุบันมี พระครูใบฎีกามูล จารุวณฺโณ เป็นเจ้าอาวาส
 
การศึกษาภายในวัดมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐