“ขอให้สนช.แสดงสปิริตส่งพรป.ปปช.ให้ศาล รธน.วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย”

“ขอให้สนช.แสดงสปิริตส่งพรป.ปปช.ให้ศาล รธน.วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย”

 

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

“ขอให้สนช.แสดงสปิริตส่งพรป.ปปช.ให้ศาล
รธน.วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย”

 


ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)ไม่ติดใจตั้งกรรมการร่วม3ฝ่ายเพื่อพิจารณาว่ามาตรา178ในพรป.ปปช.ขัดรธน.2560 หรือไม่ กรณีสนช.เสียงข้างมากโหวตให้มีการยกเว้นทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการปปช.ชุดปัจจุบันให้อยู่ต่อไปจนครบวาระ ทั้งที่มีกรรมการที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญชัดเจน

อย่างไรก็ดี ประธานกรธ.บอกว่าเป็นหน้าที่ของสนช.ที่จะส่งพรป.ปปช.ให้ศาล
รธน.วินิจฉัย ว่าการยกเว้นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญนั้นขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งก่อนกรณีคณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาล
รธน.วินิจฉัยว่าไม่ขัดธรรมนูญก็เป็นกรณีของการขาดคุณสมบัติเท่านั้น แต่ไม่มีลักษณะต้องห้าม เหมือนกรรมการปปช.ดังนั้นกรณีการยกเว้นทั้งคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามให้กรรมการปปช. จะทำได้หรือไม่นั้น ก็ควรให้ศาลรธน.เป็นผู้วินิจฉัย

ผู้ที่มีสิทธิส่งให้ศาล
รธน.วินิจฉัย ก็มีเพียงสมาชิกสนช.เท่านั้นที่จะทำได้ จึงขอเรียกร้องสปิริตสมาชิกสนช.26คน ที่โหวตไม่เห็นด้วยกับพรป.ปปช. และสมาชิกสนช.ที่งดออกเสียงอีก29 คน ร่วมกันส่งเรื่องให้ศาลรธน.วินิจฉัยให้เป็นที่ยุติก่อนที่จะมีการนำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เพื่อป้องกันมิให้กฎหมายที่มีข้อสงสัยความด่างพร้อยว่าจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท

สมาชิกสนช.จึงควรดำเนินการให้กฎหมายฉบับนี้หมดข้อสงสัย หมดข้อกังวล เพื่อไม่เป็นภาระที่ไม่สมควรต่อองค์พระมหากษัตริย์ในการลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

รสนา โตสิตระกูล
9 มกราคม 2561

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1544029582340266&id=236945323048705