"ค่าโง่ภาษีน้ำมันที่ต้องเรียกคืน"

"ค่าโง่ภาษีน้ำมันที่ต้องเรียกคืน"

 

 

CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล

 

                                  

"ค่าโง่ภาษีน้ำมันที่ต้องเรียกคืน"

กรณีการขอคืนภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่มน้ำมันสำเร็จรูปที่ส่งไปใช้ยังแท่นขุดเจาะของบริษัทเชฟรอนในพื้นที่ไหล่ทวีป ถูกสำนักกฎหมายกรมศุลกากรตีความว่าพื้นที่นอกเขต12ไมล์ทะเลถือเป็นการส่งน้ำมันออกนอกราชอาณาจักร จึงทำให้บริษัทเชฟรอนมาขอคืนภาษี รวมแล้วมีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท

การส่งน้ำมันสำเร็จรูปไปใช้ยังแท่นขุดเจาะที่อยู่ในพื้นที่ไหล่ทวีปคือ 200 ไมล์ทะเล ถือว่ายังอยู่ในอาณาเขตของไทย ในอดีตเคยถือว่าเป็นการค้าชายฝั่ง จึงต้องเสียภาษีตามปกติของการค้าขาย แต่กรมศุลกากรเพิ่งเปลี่ยนแนววินิจฉัยเมื่อปี2554 ทั้งที่ฝ่ายปฏิบัติที่ด่านศุลกากรที่ระยองไม่เห็นด้วย และมีการทักท้วงตลอดมา แต่ก็ไม่มีการแก้ไข

เหตุการณ์มาแดงขึ้นเมื่อเรือขนน้ำมันสำเร็จรูป8ลำของบริษัทเชฟรอนที่อ้างว่าส่งออกไปใช้ยังแท่นขุดเจาะของตน แล่นย้อนกลับมายังจังหวัดสงขลา และถูกด่านศุลกากรที่สงขลากักไว้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เพราะพบน้ำมันสำเร็จรูปที่ใส่สารมาร์กเกอร์ว่าเป็นน้ำมันส่งออกแล่นกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

การนำน้ำมันส่งออกกลับเข้ามาในราชอาณาจักรย่อมมีความผิด เพราะถูกตั้งข้อสงสัยได้ว่าเป็นการนำน้ำมันที่ได้คืนภาษีแล้ว ย้อนกลับมาขายเป็นน้ำมันเถื่อนในประเทศหรือไม่?

หลังจากเรือน้ำมันของเชฟรอนถูกจับได้และกักไว้ที่ด่านสงขลาจนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง และยังไม่มีการแก้ปัญหาการตีความที่ทำให้ประเทศต้องเสียค่าโง่ภาษีน้ำมันหลายพันล้านบาท

สิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

1 ) หากการส่งน้ำมันไปใช้บนแท่นขุดเจาะที่อยู่ในดินแดนไทยคือการค้าชายฝั่ง บริษัทเชฟรอนก็ไม่มีสิทธิได้คืนภาษี ส่วนภาษีที่ขอคืนไปแล้ว สตง. สมควรต้องเรียกคืนย้อนหลังทั้งหมด

2 ) นอกจากบริษัทเชฟรอนที่มีการขอคืนภาษีน้ำมันแล้ว ยังมีบริษัทอื่นอีกหรือไม่ที่ขอคืนภาษีแบบเดียวกัน หากมีต้องเรียกคืนเช่นกัน

3 ) การที่บริษัทเชฟรอนนำน้ำมันส่งออกที่ได้คืนภาษีกลับเข้ามาที่สงขลาอีกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบว่า มีการนำน้ำมันกลับมาขายในประเทศหรือไม่? และทำมาแล้วกี่ครั้ง?

4 ) ต้องสอบสวนและลงโทษข้าราชการที่มีการเตะถ่วงเรื่องที่ทำให้รัฐเสียหาย โดยเฉพาะหากพบว่ามีกระบวนการทุจริตเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชนในกรณีนี้

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่หลวง รัฐบาลไทยต้องไม่ปล่อยให้มีการเสียค่าโง่จำนวนมหาศาลเช่นนี้อีกต่อไป และต้องดำเนินการเรียกภาษีที่ควรเป็นของแผ่นดินไทยกลับคืนมาทั้งหมด เพื่อรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของชาติและเหนืออื่นใด เพื่อปกป้องอธิปไตยเหนือไหล่ทวีป 200ไมล์ทะเลของราชอาณาจักรไทยตามหลักกฎหมายสากล

ข้อพิพาทกรมศุลฯ-เชฟรอน (3): คตง. บี้ คลัง ระงับเว้นภาษีเชฟรอน – ทวง 3,000 ล้านคืน | ThaiPublica
http://thaipublica.org/2016/09/customs-disputed-chavron-3/