รสนาเสนอนายกฯประยุทธ์น้อมนำพระดำรัส”ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม”

รสนาเสนอนายกฯประยุทธ์น้อมนำพระดำรัส”ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม”

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนาเสนอนายกฯประยุทธ์น้อมนำพระดำรัส”ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม”มาแก้ปัญหาการชุมนุมของเยาวชนคนรุ่นใหม่

 

 

ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม

 

ในสมัยพุทธกาล มีมหาโจรคนหนึ่งที่ตั้งใจฆ่าคนให้ได้1พันศพ และฆ่าได้แล้ว 999ศพ ขาดเพียงอีกศพเดียวก็จะครบ1,000 แม่ของมหาโจรคนนั้น ด้วยความรักลูกได้มาตามหาและพร้อมจะอุทิศชีวิตให้ เพื่อไม่ให้มีคนต้องตายเพิ่มอีก สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบด้วยญาณว่ามหาโจรคนนั้นอาจจะทำมาตุฆาต ซึ่งจะเป็นบาปมหันต์ พระองค์จึงเสด็จมาหามหาโจรคนนั้น มหาโจรตั้งใจจะสังหารพระบรมศาสดา แต่วิ่งตามไม่ทัน จนต้องเรียกให้พระบรมศาสดาหยุด พระพุทธองค์ตรัสกับมหาโจรผู้นั้นว่า “ตถาคตหยุดแล้ว ท่านสิยังไม่หยุด” ด้วยคำพูดนั้นทำให้มหาโจรผู้มีปัญญาประหลาดใจจนต้องหยุดรับฟังคำเทศนา หลังจากได้ฟังแล้วทำให้มหาโจรคนนั้นได้สติ ขอบวชเป็นพระภิกษุ และสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้ ชาวพุทธทั่วโลกรู้จักอดีตมหาโจรท่านนั้นดีในชื่อ องคุลีมาล

 

เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวประท้วง แม้จะมีวาจาก้าวร้าว แต่ก็ยังไม่ได้กระทำการเลวร้ายอย่างมหาโจรองคุลีมาล และต่อให้ลูกเป็นคนเลวร้ายขนาดเป็นมหาโจร คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังไม่ทอดทิ้งลูก พร้อมจะแก้ไขบาปของลูกด้วยชีวิตตนเองดังแม่ขององคุลีมาล

 

เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงอาจจะทำให้ผู้ใหญ่รับไม่ได้กับวาจาหยาบคายก้าวร้าว แต่ผู้ใหญ่ก็ควรมีเมตตาเหมือนมารดาที่เมตตาต่อบุตรของตน เด็ก และเยาวชนเหล่านี้เปรียบเหมือนอัญมณีที่ยังไม่ได้เจียรไน หากได้รับการเจียรไน ก็จะเป็นอัญมณีที่เปล่งประกายความงามได้ แม้แต่มหาโจรองคุลีมาลก็ยังสามารถได้รับการเจียรไนจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

 

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตอบนักข่าวฝรั่งว่า”ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งความประนีประนอม” เป็นนิมิตรหมายอันสำคัญที่ย้ำเตือนถึงคุณลักษณะของไทยที่เป็นคนรักอิสระ และมีลักษณะการประสานประโยชน์ การประนีประนอมของคนต่างรุ่นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันอย่างสงบสุขเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และการประนีประนอมจะเกิดขึ้นได้ด้วยความอดทนในการรับฟังกันและกัน มีความยืดหยุ่นและการปรับตัว

 

 

ท่านนายกฯประยุทธ์ควรเปิดพื้นที่ที่ปลอดภัยในการพูดคุยอย่างจริงจัง การจับปล่อย จับปล่อย และอายัดตัวเยาวชนเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อหวังให้เข็ดหลาบ อาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แต่อาจจะยิ่งสร้างความเคียดแค้น อึดอัดลุกลามไปในวงกว้าง และส่งผลให้เกิดความรุนแรงยิ่งขึ้น อยากให้ท่านนายกฯน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา เยาวชนคนไทยเหล่านี้จะเป็นคนดูแลบ้านเมืองต่อไปจากรุ่นผู้ใหญ่อย่างเรา จึงควรปฏิบัติต่อเขาเหล่านั้นด้วยความเมตตา ด้วยความอดทนอย่างยิ่งยวด ให้สมกับเป็นผู้อาวุโสที่มีวุฒิภาวะและภูมิปัญญาอย่างไทยที่ท่านกล่าวสอนกันมาแต่โบราณว่า น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย และน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ โดยเฉพาะรัฐนาวาไทยในเวลานี้ ซึ่งกำลังเผชิญกับน้ำเชี่ยวกรากหลายกระแส ทั้งกระแสเศรษฐกิจตกต่ำ ซ้ำเติมด้วยกระแสภัยโควิด 19 และกระแสเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นกติกาประชาธิปไตยซึ่งมีมาก่อนกระแสแฟลชม็อบของเยาวชนเสียอีก การแก้ปัญหาไม่ใช่นำรัฐนาวาไปขวางลำกระแสน้ำเชี่ยวเหล่านี้ แต่ต้องช่วยกันพายคัดเรือให้ลอยลำในลักษณะที่ปะทะกระแสคลื่นให้น้อยที่สุด เพื่อนำรัฐนาวาไทยออกไปจากกระแสวิกฤตอันเชี่ยวกรากยามนี้ให้ได้
รสนา โตสิตระกูล
3 พ.ย 2563