ประธาน คตง.จี้ กมธ.ปรับร่างกฎหมายปิโตรเลียม 2 ฉบับ ให้สอดคล้องผลศึกษาของ สนช.

ประธาน คตง.จี้ กมธ.ปรับร่างกฎหมายปิโตรเลียม 2 ฉบับ ให้สอดคล้องผลศึกษาของ สนช.

 

 

 

ประธาน คตง.จี้ กมธ.ปรับร่างกฎหมายปิโตรเลียม 2 ฉบับ ให้สอดคล้องผลศึกษาของ สนช.

 

 

 ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เสนอกรรมาธิการวิสามัญฯ ปรับแก้ 2 ร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลียมฯ ก่อนลงมติ เหตุยังมีช่องโหว่จัดเก็บรายได้ เผย เสนอนายกฯ ประธาน สนช. พร้อม รมว.คลัง และพลังงาน ให้ถอนร่างทั้ง 2 ฉบับแล้ว เหตุไม่สอดคล้องผลศึกษาของ สนช. เอง
       
       ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ. …ได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาลงมติร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นั้น
       
       ศ.ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่น ได้เปิดเผยว่า ตนได้รับหนังสือจากศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต ว่า เนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ. …ยังมีช่องโหว่อันก่อให้เกิดการรั่วไหลและไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีอากร ค่าภาคหลวง และรายได้อื่นของแผ่นดิน ขอให้ตนในฐานะประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาถอนร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
       
       ศ.ชัยสิทธิ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว จึงได้มีหนังสือแจ้งความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และได้แจ้งข้อสังเกตไปด้วยว่า ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมเห็นชอบกับรายงานผลการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ในการประชุมวาระที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติกลับไม่ถือตามรายงานผลการพิจารณาศึกษาดังกล่าวที่ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งๆ ที่หากถือตามรายงานดังกล่าว ประเทศชาติจะได้รับผลประโยชน์มากกว่า จึงขอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาให้รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ควรเสนอความเห็นให้มีการแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายทั้งสองฉบับตามรายงานดังกล่าวเพื่อให้ประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุด 

 

อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนเตือนนายกฯและสนช.เรื่องร่างกฎหมายปิโตรเลียมทั้ง2ฉบับ ที่กมธ.ในสนช.กำลังจะดันให้ผ่านวันนี้ 16 พ.ย 2559 ไม่เป็นไปตามผลการศึกษาของสนช.เอง และ อาจมีจุดรั่วไหลของภาษี ค่าภาคหลวงและรายได้แผ่นดินอื่น เรื่องแบบนี้คุ้นๆ ว่าเกิดกับกรณีจำนำข้าวที่องค์กรอิสระเตือนรัฐบาล แต่นายกฯไม่ฟัง แล้วผลเป็นอย่างไร?!

“คนเรายามมีอำนาจมักไม่ค่อยตระหนักว่าอำนาจเป็นของชั่วคราว มีวันหมด หมดเมื่อไหร่วิบากกรรมจะตามมา”

รสนา โตสิตระกูล 15 พ.ย 59