"ระวัง..!!!โหวตผ่านร่างกฎหมายปิโตรเลียมอาจเข้าข่ายการละเมิด ก.ม อาญา157และผิดจริยธรรมของสนช."

"ระวัง..!!!โหวตผ่านร่างกฎหมายปิโตรเลียมอาจเข้าข่ายการละเมิด ก.ม อาญา157และผิดจริยธรรมของสนช."

 

 

 

"ระวัง..!!!โหวตผ่านร่างกฎหมายปิโตรเลียมอาจเข้าข่ายการละเมิด ก.ม อาญา157และผิดจริยธรรมของสนช."

 

 

วันนี้ (21 พ.ย 2559) เป็นวันชี้ขาดว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ ปิโตรเลียม พ.ศ...และ ร่างแก้ไขพ.ร.บ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ ...ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) จะตัดสินใจโหวตว่าจะส่งคืนร่างพ.ร.บ ทั้ง2ฉบับให้คณะรัฐมนตรีแก้ไขหรือไม่ เนื่องจากร่างแก้ไขพ.ร.บ ทั้ง2ฉบับมีสมาชิกสนช.ขอแปรญัตตินอกหลักการของร่างกฎหมายเป็นจำนวนมากเพราะร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับที่คณะรัฐมนตรีส่งมาไม่ได้แก้ไขตามผลการศึกษาของสนช.ตรงประเด็นจุดอ่อน และจุดรั่วไหลของรายได้แผ่นดินซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง.) และประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน(กสม.)ได้ทักท้วงไว้ หากไม่มีการแก้ไขหลักการ ย่อมทำให้การขอแปรญัตติของสมาชิกสนช.ไม่อาจกระทำได้

 

หากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวโหวตว่า ไม่ส่งคืนให้คณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปแก้ไขหลักการให้เป็นไปตามรายงานผลการศึกษาจุดอ่อนของพ.ร.บ.ปิโตร เลียม ทั้ง2ฉบับของสนช.เองแล้ว คณะกรรมาธิการผู้โหวตให้เดินหน้าต่อไป จนเข้าสู่ขั้นตอนการโหวตในสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาจมีความผิดได้ ท่านกรรมาธิการที่โหวตให้ผ่านในขั้นตอนนี้โดยไม่แก้ไข ทั้งที่รับทราบข้อเท็จจริงจากรายงานการศึกษาของตนเอง และมีประธานองค์กรอิสระถึง2องค์กรทักท้วงไว้ สมาชิกที่ยังโหวตให้ผ่านก็อาจจะเข้าข่ายจงใจเล็งเห็นผลที่จะทำให้รัฐเสียหาย อาจจะเป็นการกระทำที่ละเมิดจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติเอง ในข้อ 8,15,17,18,21 และ25

 

ข้อ ๘ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต เที่ยงธรรม มีความเป็นอิสระ มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อประโยชน์ ของส่วนรวมและประเทศชาติ มีสํานึกในบทบาทหน้าที่ และดํารงไว้ซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของสภา

 

ข้อ ๑๕ สมาชิกและกรรมาธิการพึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่ใช้หรือไม่บิดเบือนข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือวิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ผู้อื่น หรือประชาชนเข้าใจผิด หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นใด

 

ข้อ ๑๗ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องประพฤติและปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา และเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ประชาชน ข้อ ๑๘ สมาชิกและกรรมาธิการต้องให้ความสําคัญในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของประชาชน ทั้งต้องปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย เสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ

 

ข้อ ๒๑ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย อย่างเคร่งครัด และจักต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม ข้อ ๒๕ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องไม่แสวงหาประโยชน์โดย อาศัยตําแหน่งหน้าที่ และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส และบุตรของสมาชิกและกรรมาธิการปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย

 

นอกจากผิดจริยธรรมแล้ว กรรมธิการที่โหวตผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายเป็นเจ้าพนักงานของรัฐที่กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 ดังที่มีการบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 ว่า มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง

 

หรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต หากมีการกระทำที่เห็นว่าท่านกรรมาธิการวิสามัญคณะนี้เข้าข่ายการ กระทำผิด ดังได้แจกแจงไว้แล้ว ประชาชนก็สมารถดำเนินการร้องเรียนท่านเหล่านั้นตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ต่อไป

 

รสนา โตสิตระกูล 21 พ.ย 2559