รสนายื่นสตง.และกรมบัญชีกลางตรวจสอบจีพีโอปล่อยนิติบุคคลอื่นสวมสิทธิทำสัญญาจัดซื้อATK

รสนายื่นสตง.และกรมบัญชีกลางตรวจสอบจีพีโอปล่อยนิติบุคคลอื่นสวมสิทธิทำสัญญาจัดซื้อATK

 

 

 

 

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนายื่นสตง.และกรมบัญชีกลางตรวจสอบจีพีโอปล่อยนิติบุคคลอื่นสวมสิทธิทำสัญญาจัดซื้อATK ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
 
 
 
ดิฉันทำหนังสือถึงผู้ว่าสตง.และอธิบดีกรมบัญชีกลาง ขอให้ทั้ง 2 หน่วยงานตรวจสอบการทำสัญญาจัดซื้อATK ที่องค์การเภสัชกรรมให้บริษัทที่ไมได้เข้าประมูล ไม่ได้ชนะการประมูล ซึ่งไม่สามารถลงนามเป็นคู่สัญญามาเป็นคู่สัญญากับรัฐ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยดิฉันส่งเป็นหนังสือด่วนลงทะเบียนตอบรับ
 
เนื้อหาในหนังสือทั้งสองฉบับมีเนื้อหาดังนี้
ตามที่องค์การเภสัชกรรมได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลราชวิถี ให้ดำเนินการจัดหาชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen self-test Test Kits : ATK) จำนวน 8.5 ล้านชุด เป็นการเร่งด่วน ตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำหรับให้ประชาชนใช้ตรวจคัดกรองเชิงรุก และในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 องค์การฯ ได้ให้บริษัทผู้จำหน่าย ATK จำนวน 19 บริษัท (จากที่เชิญไป 24 บริษัท) เข้าร่วมเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาในขั้นต้นแล้วพบว่ามีบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด และสามารถส่งมอบได้ตามกำหนด 16 บริษัท จึงได้ทำการเปิดซองราคาปรากฏว่าบริษัทออสแลนด์ แคปปิตอล จำกัด เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ สปสช.ตั้งไว้ ตามเอกสารแนบ(1)และ(2)
 
เมื่อวันที่1 กันยายน 2564 องค์การเภสัชกรรมได้ออกเอกสารตามแนบ(3)ว่าได้ทำสัญญากับบริษัทเวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงเป็นหลักฐานชัดแจ้งว่าองค์การเภสัชกรรมมิได้ทำสัญญาซื้อATKกับบริษัทออสแลนด์ฯ ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล แต่ทำสัญญากับบริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯ ซึ่งมิใช่บริษัทที่ชนะการประมูล แม้บริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯ จะเป็นผู้แทนจำหน่ายของบริษัทออสแลนด์ ฯ องค์การเภสัชกรรมก็ไม่สามารถทำสัญญากับบริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯ เพราะบริษัทเวิลด์ เมดิคอล ฯเป็นคนละนิติบุคคลกับบริษัทออสแลนด์ ฯ และไม่ได้เสนอตัวเข้าประมูล ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา64 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ตามบทบัญญัติว่า “ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้วย” และตามที่อภ.ให้ข่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาในขั้นต้นแล้วพบว่ามีบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด และสามารถส่งมอบได้ตามกำหนด 16 บริษัท
 
บริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯไม่ได้เข้าร่วมเป็นผู้ประมูล และไม่ได้เป็นผู้ชนะการประมูล จึงเป็นผู้ที่ไม่สามารถลงนามเป็นคู่สัญญากับองค์การเภสัชกรรมได้
 
ข้าพเจ้าเห็นว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างATKขององค์การเภสัชกรรมน่าจะไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ 2560 และกฎหมายกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้รัฐเกิดความเสียหายในอนาคต
 
จึงขอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน/ กรมบัญชีกลาง เข้ามาตรวจสอบก่อนที่จะเกิดกระบวนการส่งมอบ ATK ซึ่งจะส่งมอบภายใน 14 วัน หลังจากการลงนามสัญญา
รสนา โตสิตระกูล
2 กันยายน 2564