อภ.แถลงข่าวว่าเวิล์ดเมดิคอลคือผู้เสนอราคา และชนะประมูล หากเป็นเท็จจะเข้าข่ายความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช่หรือไม่

อภ.แถลงข่าวว่าเวิล์ดเมดิคอลคือผู้เสนอราคา และชนะประมูล หากเป็นเท็จจะเข้าข่ายความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช่หรือไม่

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

อภ.แถลงข่าวว่าเวิล์ดเมดิคอลคือผู้เสนอราคา และชนะประมูล หากเป็นเท็จจะเข้าข่ายความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช่หรือไม่
 
 
 
วันที่ 2ก.ย 2564 องค์การเภสัชกรรมออกมาแถลงใหม่ว่า “ผู้ยื่นซองราคา ATK 8.5 ล้านชุด คือ บริษัทเวิลด์ เมดิคอล ฯ โดยได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ออสท์แลนด์ ฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โดยขอชี้แจงย้ำว่า ในวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา องค์การฯได้จัดให้มีการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด ตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ( สปสช.) โดยบริษัทเวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ยื่นซองราคาชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ “SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากบริษัทออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยบริษัทออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ผู้ได้รับใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใบจดทะเบียนที่ กท สน. 8/2564 ให้เป็นผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (ชุดตรวจ ATK) และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงได้ยื่นซองเสนอราคาในนามของ บริษัท เวิลด์ เมดิคอลฯ และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนด ดังนั้นองค์การฯจึงได้ทำการลงนามสัญญาจัดซื้อ ATK กับบริษัทเวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถจัดหาชุดตรวจ ATK และกระจายสู่ประชาชนให้เร็วที่สุด”
 
จากภาพถ่ายกระดานลงคะแนนของ 16 บริษัทที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้ารับการคัดเลือกมีชื่อของ ออสแลนด์ อยู่บนกระดาน ไม่ปรากฎชื่อของบริษัท เวิลด์ เมดิคอล และข่าวขององค์การเภสัชกรรม ก็ได้ระบุชัดเจนว่าบริษัทออสแลนด์ แคปปิตอล จำกัด เป็นผู้เข้าเสนอราคา และเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด มิใช่บริษัทเวิลด์ เมดิคอล ปรากฎตามข่าวขององค์การเภสัชกรรม
 
ยิ่งกว่านั้น ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีคัดเลือก เมื่อได้กำหนดวันเวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอได้เฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น ซึ่งนางสาวสารภี จันทะลุน กรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกของค์การเภสัชกรรมได้ส่งหนังสือเชิญชวนให้ออสแลนด์ยื่นซองเสนอราคาตามแบบเชิญยื่นซองเสนอราคา(ดูภาพประกอบ) เมื่อถึงวันเวลาการรับซอง คณะกรรมการจึงไม่อาจรับซองข้อเสนอราคาของเวิลด์ เมดิคอล ได้ และตามหลักฐานการเปิดซองเสนอราคาที่ปรากฎบนกระดานแสดงการลงคะแนนระบุว่าออสแลนด์ชนะการประมูล
 
ดังนั้น การที่องค์การเภสัชกรรมย้ำว่าเวิลด์ เมดิคอล เป็นผู้ยื่นซองเสนอราคาจึงไม่เป็นความจริง เป็นการนำความเท็จมาแถลงข่าวต่อประชาชนใช่หรือไม่
 
ถ้าใช่ องค์การเภสัชกรรมและผู้แถลงจะมีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช่หรือไม่
 
ดิฉันจะทำหนังสือเพิ่มเติมขอให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่ามีการนำความเท็จมาแถลงข่าวหรือไม่
รสนา โตสิตระกูล
3 กันยายน 2564