อภ.แถลงจัดซื้อ ATK ได้ไม่ต้องอาศัย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ เหตุมีข้อยกเว้นเป็นการชี้แจงแบบศรีธนชัย ใช่หรือไม่!?

อภ.แถลงจัดซื้อ ATK ได้ไม่ต้องอาศัย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ เหตุมีข้อยกเว้นเป็นการชี้แจงแบบศรีธนชัย ใช่หรือไม่!?

 

 

 

 

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

อภ.แถลงจัดซื้อ ATK ได้ไม่ต้องอาศัย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ เหตุมีข้อยกเว้นเป็นการชี้แจงแบบศรีธนชัย ใช่หรือไม่!?
 
 
คำแถลงขององค์การเภสัชกรรม(อภ.) ว่าจัดซื้อ ATK ได้ไม่ต้องอาศัย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ อ้างเหตุมีข้อยกเว้น!!
 
น่าตั้งข้อสังเกตว่าเป็นแถลงแบบศรีธนชัย ใช่หรือไม่เพราะไม่กล้าระบุให้ชัดเจนว่า อภ.ได้รับการยกเว้นให้สามารถทำสัญญากับบริษัทที่ไม่ได้เข้าสู่การเสนอราคาได้หรือไม่
 
ในคำปรารภของ “ข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการพัสดุเพื่อการผลิตและจําหน่าย 2561” ระบุชัดเจนว่าว่าข้อบังคับนั้นต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
ข้ออ้างว่าอภ.ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 แต่ถึงอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของหน่วยงานเอง ในข้อบังคับขององค์การเภสัชข้อ11 (1) ระบุว่า
 
ข้อ ๑๑ การซื้อโดยวิธีคัดเลือก ฯ
(๑) เป็นพัสดุเพื่อการผลิตและจําหน่ายที่ต้องซื้อจากผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้
ข้อ ๑๖ การคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์
(2)(ค) คุณสมบัติของผู้ขายและหรือผู้ผลิตและหรือผู้รับจ้าง
การที่บริษัทออสแลนด์ แคปปิตอล จำกัดได้รับขึ้นทะเบียนและได้รับเชิญ 1ใน24 ราย ให้เข้าเสนอราคาและเป็น1ใน 16 รายที่ผ่านคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดให้เข้าเสนอราคาและเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุด และเป็นผู้ชนะการเสนอราคา แต่อภ.กลับทำสัญญากับบริษัทเวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ผ่านการขึ้นทะเบียน ไม่ได้รับเชิญมาเสนอราคา และไม่ใช่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งผิดจากข้อบังคับของอภ. องค์กรพาณิชย์ แม้จะมีอำนาจอย่างไรก็ต้องปฏิบัติไปตามข้อบังคับของหน่วยงาน ซึ่งข้อบังคับหน่วยงานก็ออกโดยอิงตามแนว พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ
 
ดังนั้นขอให้องค์การเภสัช
กรรมกล้าๆออกมาแถลงให้ชัดเจนไปเลยว่า องค์การเภสัชกรรมได้รับการยกเว้นให้สามารถเปลี่ยนคู่สัญญาไม่ต้องทำสัญญาจัดซื้อกับบริษัทออสแลนด์ที่ชนะประมูล และสามารถเปลี่ยนมาทำสัญญากับบริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับอภ.ได้ ทั้งที่บริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯไม่ได้รับเชิญเข้าเสนอราคา ไม่ได้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งถ้ากฎหมายยกเว้นให้องค์การด้านพาณิชย์อย่างรัฐวิสาหกิจทำได้ ต่อไปการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ระบุไว้ชัดแจ้งในข้อ 11(1)ว่าต้องเป็นการซื้อจากผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้” สามารถยกเว้นกันได้ ใช่หรือไม่ การจัดซื้อภาครัฐคงจะทุจริตกันได้ง่ายๆ เพราะสามารถใส่ไส้ เปลี่ยนไส้บริษัทที่ไม่ได้เสนอราคามาเป็นคู่สัญญากับภาครัฐได้ อ้างแค่ว่าได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำตามกฎหมาย ใช่หรือไม่
 
ส่วนที่กรมบัญชีกลางตอบหนังสือขององค์การเภสัชกรรม ที่ว่าการจัดซื้อชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นการรับรองเฉพาะขั้นตอนการคัดเลือกเท่านั้นที่ชอบด้วยกฎหมาย มิได้รับรองว่าการทำสัญญากับเวิลด์ เมดิคอลซึ่งมิได้เป็นผู้ยื่นซองเสนอราคา “ตามข้อบังคับฯ ข้อ 11(1) “ และไม่ได้ชนะการคัดเลือกนั้นจะชอบด้วยกฎหมายด้วย ใช่หรือไม่?! ถ้าทำได้ก็ขอให้ทั้งองค์การเภสัชกรรม และกรมบัญชีกลางออกมาแถลงให้ตรงประเด็นว่า องค์การเภสัชกรรมได้รับยกเว้น ไม่ต้องซื้อจากผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้” ตามข้อ11(1) ใช่หรือไม่
 
การจัดซื้อ ATK ครั้งนี้จึงยังคงไม่ชอบด้วยข้อบังคับว่าการพัสดุเพื่อการผลิตและการจำหน่าย พ.ศ.2561 ขององค์การเภสัชกรรม ที่ประกาศใช้โดยอิงกับพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
ซึ่งเป็นกฎหมายหลักอย่างไม่
อาจบิดพลิ้วแบบศรีธนญชัยได้ ใช่หรือไม่!??
รสนา โตสิตระกูล
11 กันยายน 2564