รสนาใช้สิทธิพ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารฯ ขอทราบการวินิฉัยกรมบัญชีกลางเห็นชอบให้อภ.ทำสัญญากับบริษัทที่ไม่ได้เข้าเสนอราคา ได้หรือไม่

รสนาใช้สิทธิพ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารฯ ขอทราบการวินิฉัยกรมบัญชีกลางเห็นชอบให้อภ.ทำสัญญากับบริษัทที่ไม่ได้เข้าเสนอราคา ได้หรือไม่

 

 

 

 

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนาใช้สิทธิพ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารฯ ขอทราบการวินิฉัยกรมบัญชีกลางเห็นชอบให้อภ.ทำสัญญากับบริษัทที่ไม่ได้เข้าเสนอราคา ได้หรือไม่
 
 
 
ดิฉันส่งหนังสือขอให้อธิบดีกรมบัญชีกลางตอบสาธารณชนให้ชัดเจนว่าที่องค์การเภสัชกรรม(อภ.)อ้างว่าได้สอบถามกรมบัญชีกลางเรื่องจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชิ้นแล้ว ได้รับคำตอบว่า “เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” นั้นคือประเด็นใด รวมถึงการที่อภ.ทำสัญญากับบริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯที่ไม่ได้รับเชิญเข้าเสนอราคา ตามข้อบังคับของ อภ.ข้อ11(1) ด้วยหรือไม่ หากอธิบดีไม่ออกมาแถลงประเด็นนี้ภายใน7 วันหลังจากได้รับหนังสือจากดิฉันแล้ว ก็ถือว่าท่านยอมรับว่ากรมบัญชีกลางเห็นชอบว่าอภ.สามารถทำสัญญาจัดซื้อกับบริษัทเวิลด์ เมดิคอลที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามข้อ11(1) ซึ่งดิฉันจะได้ดำเนินเพื่อความถูกต้องต่อไป
 
เนื้อหาในหนังสือมีดังนี้
“ตามที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.)ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่10กันยายน 2564 ว่า “องค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS CoV-2 (เชื้อก่อโรค Covid-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Covid-19 Antigen test Self-Test Kits หรือ ATK) จำนวน 8.5 ล้านชิ้น ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้จัดหาเพื่อให้แก่หน่วยบริการในเครือข่ายและประชาชน ดำเนินการภายใต้ข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการพัสดุเพื่อการผลิตและจำหน่าย พ.ศ.2561 ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 มาบังคับใช้ “
 
และในคำแถลงระบุว่า “4.คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้ตอบหนังสือหารือจากองค์การฯ ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 ความว่า องค์การเภสัชกรรม สามารถดำเนินการจัดซื้อATK 8.5 ล้านชุด ตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ จึงเรียนให้ทราบว่า องค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินการจัดซื้อ ATK) จำนวน 8.5 ล้านชุด ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้จัดหาเพื่อให้แก่หน่วยบริการในเครือข่ายและประชาชน เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” นั้น
 
ข้าพเจ้าขอใช้สิทธิตามพ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ขอทราบว่าคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางนั้นได้วินิจฉัยการจัดซื้อATK 8.5ล้านชิ้นนั้นในประเด็นใด
 
ตามที่อภ.ได้จัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกตาม “ข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการพัสดุเพื่อการผลิตและจำหน่าย พ.ศ.2561” ได้ระบุให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๑ การซื้อโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่การซื้อครั้งหนึ่งฯ
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นพัสดุเพื่อการผลิตและจําหน่ายที่ต้องซื้อจากผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้
 
และในกระบวนการคัดเลือกเพื่อจัดซื้อATK 8.5ล้านชิ้นนั้น อภ.ได้เชิญผู้ขายที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 24ราย บริษัทออสแลนด์ แคปปิตอล จำกัดเป็น1ใน24รายที่ได้เข้าร่วมคัดเลือกเสนอราคาและเป็น1ใน 16 บริษัทที่ผ่านคุณสมบัติของคณะกรรมการคัดเลือก และเป็นบริษัทที่เสนอราคาต่ำที่สุดจึงเป็นผู้ชนะในการเสนอราคา หลังจากนั้น อภ.ได้ทำสัญญากับบริษัทเวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย)จำกัดแทนบริษัทออสแลนด์ฯ โดยที่บริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯมิได้เป็นบริษัทที่ได้รับเชิญเข้าเสนอราคา มิได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และมิได้เป็นบริษัทที่ชนะการเสนอราคา องค์การเภสัชฯ อ้างว่ากรมบัญชีกลางได้ตอบข้อหารือว่าองค์การเภสัชกรรม สามารถดำเนินการจัดซื้อATK 8.5 ล้านชุด ตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ จึงเรียนให้ทราบว่า องค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” นั้น หมายรวมถึงการที่องค์การฯเภสัชกรรมสามารถทำสัญญากับบริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯ ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ข้อ 11(1) ด้วยหรือไม่
 
ข้าพเจ้าขอให้อธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะองค์กรตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของรัฐโปรดออกมาแถลงให้สาธารณชนรับทราบอย่างชัดแจ้งว่า องค์การเภสัชกรรมสามารถทำสัญญากับบริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามข้อ 11(1) ได้หรือไม่
 
หากท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางไม่ออกมาแถลงภายใน7วันนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับเอกสารตอบรับการรับทราบหนังสือฉบับนี้ของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าถือว่าท่านยอมรับว่าท่านได้ยอมรับให้องค์การเภสัชกรรมสามารถทำสัญญากับบริษัทที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามข้อ 11(1) “
รสนา โตสิตระกูล
13 กันยายน 2564