ยื่นสอบยกยวง_ครม.ไม่ปฎิบัติตามมติ_คตง.

ยื่นสอบยกยวง_ครม.ไม่ปฎิบัติตามมติ_คตง.

 

 

 

CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล 

 

 

 

ยื่นสอบยกยวง_ครม.ไม่ปฎิบัติตามมติ_คตง.

 

 

นางสาวรสนา โตสิตระกูล ตัวแทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เข้ายื่นหนังสือต่อ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และมติ คตง. ที่ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ดำเนินการ ให้บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมูลค่ากว่า 3.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด แต่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

 

นอกจากจะไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามมติ คตง. แล้วยังมีมติ ครม. ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ให้อัยการสูงสุดยื่นเรื่องต่อศาลปกครองสูงสุดให้วินิจฉัยกรณีดังกล่าวใหม่ ซึ่งเสี่ยงต่อการที่คดีนี้จะหมดอายุความในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังไม่เป็นไปตามมติ คตง.ที่เห็นว่าคณะรัฐมนตรีสามารถใช้อำนาจฝ่ายบริหารเข้าไปดำเนินการเพื่อให้ บริษัท ปตท.คืนท่อก๊าซได้เลย

 

จากนั้นค่อยรายงานผลต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้รับรองการบังคับคดี จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เข้าข่ายความผิดอาญามาตรา 157 จึงขอให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับบุคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มติ คตง.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป