เรือ เอ็ม.วี.ทอร์ ฟิวเจอร์ (M.V. Thor Future)

เรือ เอ็ม.วี.ทอร์ ฟิวเจอร์ (M.V. Thor Future)

 

 

 

เรือ เอ็ม.วี.ทอร์ ฟิวเจอร์ (M.V. Thor Future)

 

 


1. เกี่ยวกับเรือ เอ็ม.วี.ทอร์ ฟิวเจอร์ (M.V. Thor Future)
• เรือ เอ็ม.วี.ทอร์ ฟิวเจอร์ (M.V. Thor Future) นี้มีขนาด 54,170 DWT ซึ่งเป็นหนึ่งในเรือ 3 ลำ ที่ TTA ซื้อเข้ามาเสริมกองเรือในปีนี้ ตามแผนปรับปรุงกองเรือเพื่อพัฒนากองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ งานขนส่งท่อก๊าซของ ปตท.ในครั้งนี้ถือเป็นงานแรกของเรือลำนี้

• ปัจจุบัน กลุ่มโทรีเซน ชิปปิ้ง เป็นเจ้าของเรือ จํานวน 22 ลํา ขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ยเท่ากับ 53,438 DWT และมีอายุเฉลี่ย 11.92 ปี


2. เกี่ยวกับโครงการขนส่งสินค้าโครงการพิเศษโดยเรือ เอ็ม.วี.ทอร์ ฟิวเจอร์ (M.V. Thor Future)

• โปรเจคใหญ่ล่าสุดของกลุ่มโทรีเซน ชิปปิ้ง คือ โครงการว่า “PTT - 5th Transmisison Pipeline Project” ซี่งกลุ่มโทรีเซน ชิปปิ้ง ได้รับมอบหมายจาก บริษัท มารูเบนิ-อีโตชู ทิวบิวลาส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาท่อก๊าซที่ผลิตโดยบริษัท JFE ประเทศญี่ปุ่น ให้ดำเนินการขนส่งขนส่งท่อก๊าซที่ผ่านการเคลือบพิเศษแบบ 3LPE จากประเทศมาเลเซีย มาส่งให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ใน ประเทศไทย

• โครงการนี้ต้องการผู้ขนส่งทางเรือที่มีความเชี่ยวชาญในการขนส่งท่อก๊าซ เพราะจำนวนท่อก๊าซทั้งโครงการ มีถึงประมาณ 34,000 ท่อ หรือ ประมาณ 426,216 เมตร ระยะเวลาขนส่ง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 โดยกลุ่มโทรีเซน ได้มอบหมายภารกิจให้เรือ เอ็ม.วี.ทอร์ ฟิวเจอร์ (M.V. Thor Future) ของกลุ่มโทรีเซน ชิปปิ้งทำการขนส่งท่อก๊าซ ตลอดทั้งโครงการดังกล่าว

• ภารกิจขนส่งท่อก๊าซของ ปตท. นับว่ามีความสำคัญมาก และเป็นการทำงานร่วมกันของบริษัทในกลุ่ม โทรีเซน เพื่อแสดงถึงขีดความสามารถของบริษัทในกลุ่ม และขีดความสามารถของคนไทย ในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

• เริ่มตั้งแต่ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงค์โปร์ (TSS) เป็นบริษัทที่ให้บริการขนส่งท่อก๊าซเคลือบกันสนิม รายใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีประสบการณ์มายาวนานหลายปี ได้ปฎิบัติตามข้อกำหนดของโครงการที่ว่าจะต้องขนส่งท่อก๊าซของปตท.ด้วยเรือสัญชาติไทยเท่านั้น จึงทำการโอน เรือ เอ็ม. วี. ทอร์ ฟิวเจอร์ (M.V. Thor Future) ไปเป็นของ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TST ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีเจ้าของเป็นคนไทย มีผู้บริหารและลูกเรือเป็นคนไทยทั้งหมด โดยมี บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ (CMSS) เป็นผู้รับหน้าที่ในการปฏิบัติการยกขนสินค้าลงจากเรือที่ประเทศไทยและ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด (GAC) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเรือ ในการประสานงานกับท่าเรือ และดำเนินพิธีการทางด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สินค้าสามารถนำส่งมอบให้แก่ ปตท.

• การที่กลุ่มโทรีเซน ชิปปิ้งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชาวญี่ปุ่น และปตท. ให้ได้รับโครงการใหญ่ ในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจและแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในความเชี่ยวชาญของทีมงานของ โทรีเซน ชิปปิ้ง ที่สามารถขนส่งสินค้าโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย”

 

• ในปี 2560 โทรีเซน ชิปปิ้ง รับงานโครงการขนส่งท่อก๊าซหลายโครงการ อาทิเช่น จาก อินเดีย ไป สหรัฐอเมริกา (Corpus Christi Pipe Line Project) และโครงการขนส่งท่อก๊าซ จาก มาเลเซีย ไป เมกซิโก (Tuxpan Pipe Line Project) ฯลฯ


3. เกี่ยวกับ TTA
• บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ คือ การสร้างความเติบโตอย่างสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุน ซึ่งมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศ พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน (แต่ไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้) ประกอบไปด้วย ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งแก่บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ย ธุรกิจที่ลงทุนเพิ่มเติม อาทิ ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจบริหารและจัดการทรัพยากรน้ำ และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.thoresen.com


4. เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางเรือ Thoresen Shipping Group
• การลงทุนของเราในกลุ่มธุรกิจขนส่ง ประกอบด้วยธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และธุรกิจงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ เช่น ธุรกิจตัวแทนเรือ และธุรกิจนายหน้าเช่าเหมาเรือ

4.1 ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง
• โทรีเซน ชิปปิ้ง เป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือ ประเภท Handymax และประเภท Supramax ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทำให้เราสามารถให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองครอบคลุมไปทั่วโลก โดยเรือของเรามีขนาดตั้งแต่ 39,000 เดทเวทตัน ไปจนถึง 57,000 เดทเวทตัน เรือของบริษัทฯ สามารถบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทั้งแบบขนส่งเป็นปริมาณมากๆ ในครั้งเดียว หรือขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น แร่เหล็ก ถ่านหิน เมล็ดธัญพืช ซีเมนต์ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากป่าไม้

• ปัจจุบัน กองเรือของโทรีเซน ชิ้ปปิ้ง ให้บริการขนส่งแบบไม่ประจำเส้นทาง โดยเส้นทางการเดินเรือ จะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยแบ่งออกเป็น การเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า (Contracts of Affreightment – COA) สัญญาเช่าเป็นเที่ยว (Time Charter Trip) และการเช่าแบบกำหนดระยะเวลา (Period Time Charter) ซึ่งนอกจากเรือที่เป็นของเราเองแล้ว โทรีเซน ชิปปิ้งยังได้เช่าเรือจากที่อื่นมาเสริมกองเรือ เพื่อให้เราสามารถให้บริการได้ตามความต้องการของลูกค้า

4.2 ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ
• บริษัทในธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทนเรือทั่วไป ในประเทศไทย และ เวียดนาม และการให้บริการเป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือไปยังทั่วโลก ผ่านสำนักงานของเราที่มีอยู่ทั่วภูมิภาค ลูกค้าของเราประกอบด้วย ผู้ประกอบการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง เจ้าของเรือและผู้ประกอบการเรือคอนเทนเนอร์ บริษัทธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป (Trading Company) และบริษัทโลจิสติคส

4.3 ธุรกิจการเป็นตัวแทนเรือ
• เราเป็นหนึ่งในกลุ่ม บริษัทตัวแทนเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นตัวแทนเรือทุกประเภท ในประเทศไทย ธุรกิจตัวแทนเรือในกลุ่มบริษัทโทรีเซนดำเนินการโดยสองบริษัท คือ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส. เอ. โดยทั้งสองบริษัทให้บริการด้านธุรกิจตัวแทนเรือดังนี้คือ การจัดหาท่าเรือให้เรือเทียบท่า ขนถ่ายสินค้าขึ้นลง จัดหาสินค้าลงเรือเตรียมเสบียง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำ ตลอดจนดูแลการซ่อมแซมเรือ สับเปลี่ยนลูกเรือ และอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
คุณณธษา เอื้อเจริญงาน โทร. 0 2254 8437 ต่อ 332, 083 492 2242
อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณอภิญญา ตั้งปภาวิชญ์ โทร. 0 2254 8437 ต่อ 393, 081 592 8241
อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.