ปตท.สผ. สร้างเครือข่ายเยาวชนภาคอีสานหัวใจสีเขียว เรียนรู้คุณค่าสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ปตท.สผ. สร้างเครือข่ายเยาวชนภาคอีสานหัวใจสีเขียว เรียนรู้คุณค่าสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 

 

 

ปตท.สผ. สร้างเครือข่ายเยาวชนภาคอีสานหัวใจสีเขียว เรียนรู้คุณค่าสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 

 

 

เสียงหัวเราะเฮฮาของเหล่าเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กว่า 70 คน ดังไปทั่วบริเวณสวนรวมพันธุ์ไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมจ.อุดรธานี เปลี่ยน บรรยากาศขมุกขมัวช่วงฤดูฝนให้ดูสดชื่นขึ้นทันที เด็ก ๆ เหล่านี้เดินทางมาจากหลายจังหวัดของภาคอีสาน เพื่อร่วมกิจกรรมค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน “ก้าวเพื่อรักษ์” ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มูลนิธิยุวสถิรคุณและบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ทั่วประเทศ


กิจกรรมพิเศษสำหรับค่ายของภาคอีสาน คือ เยาวชนทั้ง 70 คนที่เข้าร่วมค่ายครั้งนี้จะได้เรียนรู้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของป่าไม้และธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติและร่วมสร้างแนวกันไฟที่ภูฝอยลม พร้อมกับเรียนรู้ “ศาสตร์แห่งพระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จากฐานกิจกรรมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ กิจกรรมการเรียนรู้การปลูกพืชผักริมรั้วจากพลังงานแสงอาทิตย์ กิจกรรมทำอาหารจากผลผลิตที่ได้จากการเกษตรแบบ “พอเพียง” รวมถึงกิจกรรมการศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานจากโครงการบ่อก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการโครงการสินภูฮ่อมของ ปตท.สผ. ซึ่งน้อง ๆ ได้มีโอกาสทดลองการตัดหญ้าเนเปียร์ เพื่อนำไปแลกกับมูลวัวจากชาวบ้านมาเติมลงในบ่อก๊าซชีวภาพ นอกจากนี้น้อง ๆ ยังได้ร่วมทำเวิร์คชอปในการทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง ปตท.สผ. จะมอบทุนให้กับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้น้อง ๆ ไปดำเนินกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง


นางประณต ติราศัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย ปตท.สผ. กล่าวว่า “ค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ภาคอีสาน นับเป็นการจัดค่ายครั้งที่ 3 จาก 4 ครั้งของปีนี้ ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังความรู้และจุดประกายความคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรของชาติให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น โดยน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมค่าย เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เยาวชนได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดสู่ครอบครัว เพื่อน และคนในชุมชนต่อไป”


นางสาวพรพิมล วงโยธา หรือ น้องเพียว นักเรียนชั้น ม. 5 โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เล่าให้ฟังถึงความประทับใจจากการร่วมกิจกรรมค่ายด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่า “หลังจากที่ได้เข้าค่ายนี้ ทุกวินาทีที่เราได้อยู่กับธรรมชาติทำให้หนูรู้ว่าธรรมชาติไม่ใช่แค่สิ่งสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตด้วย หลังจบค่ายนี้หนูตั้งใจจะกลับไปดูแลธรรมชาติในโรงเรียนและชุมชนให้ดีขึ้น ด้วยโครงการปลูกรักษ์ ที่หนูได้เขียนตอนส่งสมัครเข้ามาด้วยค่ะ เป็นกิจกรรมรณรงค์ให้โรงเรียนและชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้ ลดการเผาไม้ทำลายป่า และไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ดังพระราชดำรัสของในหลวง ร.9 ที่ว่า ต้องเผาน้อยลง และต้องปลูกต้นไม้มากขึ้น เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาโลกร้อนและภัยจากธรรมชาติ ถึงแม้ว่าจะได้หรือไม่ได้รับทุน แต่หนูก็ตั้งใจว่าจะกลับไปเป็นพลังเล็กๆ โดยเริ่มจากตัวเอง และเพื่อนในโรงเรียน หนูเชื่อว่าทุกคนสามารถอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุขได้หากมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองค่ะ”


ด้านนายอดิศร นามเต็ม หรือ น้องนิค นักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร บอกว่า “ผมดีใจมากที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมค่าย PTTEP Teenergy ครั้งนี้ ทำให้ผมได้รับประสบการณ์และแรงบันดาลใจใหม่ ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ พลังงาน และการใช้ชีวิตพอเพียง โดยเฉพาะกิจกรรมเปิดโลกพลังงาน และกิจกรรมเรียนรู้การทำบ่อก๊าซชีวภาพ เป็นกิจกรรมที่ผมชอบมากที่สุดเรียกได้ว่าเป็นการเปิดโลกใบใหม่ของผมจริง ๆ ครับ ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าพลังงานในประเทศไทยหรือไม่ว่าจะที่ไหนบนโลกใบนี้แม้มันจะมีเยอะมากก็จริง แต่พลังงานเหล่านั้นก็มีวันหมดไปได้เหมือนกันถ้าเราใช้กันอย่างสิ้นเปลือง กิจกรรมนี้ทำให้ผมเกิดความคิดว่าต้องช่วยลดการใช้พลังงานลงบ้าง อย่างตัวผมเองต่อไปนี้ก็จะเลิกเล่นมือถือขณะชาร์จแบตเตอรี่อยู่ พยายามปิดน้ำ ปิดไฟ เมื่อไม่ใช้ เพราะกลัวว่าพลังงานหมดไปแล้วคนรุ่นต่อๆ ไป จะอยู่กันอย่างลำบาก นอกจากนี้ ผมจะนำความรู้เกี่ยวกับการทำบ่อก๊าซชีวภาพไปเผยแพร่ต่อในชุมชน เพราะอยากให้ชุมชนของผมมีพลังงานทดแทนแบบที่บ้านทับไฮบ้างครับ


ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนเพื่อนๆ เยาวชนที่ได้รับโอกาสเข้ามาเรียนรู้ในค่ายนี้แล้วจบค่ายแล้วผมก็จะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ด้วยการแชร์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ที่ได้รับจากค่ายให้เพื่อนๆ ในโลกออนไลน์ได้รับรู้และเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายนักอนุรักษ์ด้วยกันครับ” น้องนิคกล่าว


ค่ายเยาวชนทั้ง 4 ภาคของโครงการ PTTEP Teenergy สำหรับปี 2560 เสร็จสิ้นลง ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ ปลูกจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยกลยุทธ์ 3 ป. คือ ปลูก-ปั้น-เปลี่ยน โดยเชื่อมั่นว่า การปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงการปั้นเยาวชนให้มีความรู้สู่การหล่อหลอมหัวใจอนุรักษ์ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีความพร้อมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม แนวคิดของน้องๆ หลังจากผ่านการเข้าค่ายครั้งนี้ จะช่วยจุดประกาย ให้สำหรับเยาวชนคนอื่นๆ ก้าวออกมาทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนและสังคมดีขึ้น โดยการลงมือทำและรวมพลังกันเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันและต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

Website: http://www.pttep.com Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ศศิธร ตั้งเธียรกุล โทร. 02 537 4687 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิภาวี ปัญญาดี โทร. 02 537 4037 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
สิทธิ วัฒนายากร โทร. 02 610 2384 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สโรบล ภูเดชาภิรมย์ โทร. 02 610 2375 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.