“ประชาชนยินดีเป็นสายลับบอกเรื่องทุจริตให้ท่านนายกฯ ขอให้จับจริงเถอะ!! “

“ประชาชนยินดีเป็นสายลับบอกเรื่องทุจริตให้ท่านนายกฯ ขอให้จับจริงเถอะ!! “

 

 

 

 

CHANGE The World

 

 

“ประชาชนยินดีเป็นสายลับบอกเรื่องทุจริตให้ท่านนายกฯ ขอให้จับจริงเถอะ!! “

 


ได้ฟังท่านนายกฯพูดว่าจะส่งสายลับลงไปตรวจสอบเรื่องทุจริตในหน่วยราชการ และจะจัดการข้าราชการที่ทุจริตทุกพื้นที่ ก็รู้สึกยินดีว่า บางทีเสียงของดิฉัน ท่าน
นายกฯน่าจะได้ยินบ้าง และสั่งตรวจสอบข้อมูลที่ให้อย่างจริงจัง

ขอให้ท่านนายกฯตรวจสอบเรื่องโกงภาษีน้ำมันในกรมศุลกากรเป็นเบื้องต้นให้เห็นประจักษ์เพื่อแสดงว่าท่านเอาจริง หากทำได้จริงท่านจะได้ชื่อว่าเป็น integrity man

1)ขอให้ท่านนายกฯตรวจสอบว่าคดีที่บริษัทเชฟรอนสำรวจและผลิต(เชฟรอน สผ.)จำกัด นำน้ำมันเขียวปลอดภาษีมาใช้ในอ่าวไทยและถูกด่านศุลกากรสงขลาจับได้ และยึดน้ำมันเถื่อน 1.6 ล้านลิตร มูลค่า 48 ล้านบาทจากเชฟรอน สผ.ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2557 และบริษัทเชฟรอน(แม่)ที่สหรัฐอเมริกาจำนนต่อหลักฐานและอนุมัติให้ทำเรื่องระงับคดีกับด่านศุลกากรแล้ว แต่ศุลกากรส่วนกลางยังไม่ยอมอนุมัติการระงับคดี จนล่วงเลยเวลามาเกือบจะ4ปีแล้ว

จึงขอให้ท่านนายกฯสั่งการให้ผู้มีอำนาจหน้าที่อนุมัติการปิดคดี จะได้ส่งเงิน48ล้านบาทเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน และขอให้ท่านนายกฯตรวจสอบขยายผลเรื่องขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนในประเทศด้วย

2)ขอให้ท่านนายกฯโปรดให้มีการตรวจสอบว่าตั้งแต่ปี 2554-2557 และ ปี2558-2559 บริษัทเชฟรอนซื้อน้ำมันปลอดภาษีที่อ้างว่าส่งออกไปใช้ที่แท่นขุดเจาะที่แปลงเอราวัณมีปริมาณเท่าไหร่ และในการซื้อน้ำมันดังกล่าวมีการสำแดงเท็จว่าส่งไปเขตต่อเนื่องด้วยรหัส ZZ และ สำแดงเท็จว่าส่งไปนอกราชอาณาจักรด้วยรหัส YY เพื่อนำมายกเว้นภาษี โดยไม่เคยสำแดงใบขนว่าส่งไปแท่นขุดเจาะเพื่อนำมายกเว้นภาษี ดังที่กล่าวอ้างคำตอบข้อหารือของสำนักกฎหมายกรมศุลกากรมาใช้ยกเว้นภาษี ใช่หรือไม่

หากมีการสำแดงเท็จต่อนายตรวจศุลกากรจริง ก็จะมีความผิดฐานหลบเลี่ยงเพื่อฉ้อภาษีของรัฐ ตามมาตรา27 และ มาตรา 99 ของ พ.ร.บ.ศุลกากร 2469 และเมื่อประกอบมาตรา 16 ของพ.ร.บ.ศุลกากรฉบับที่9 ที่บัญญัติว่าความผิดฐานเลี่ยงภาษีตามมาตรา27 และมาตรา 99ให้ถือเป็นความผิดโดยมิพักต้องคำนึงว่าผู้กระทำ กระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ซึ่งจะมีโทษปรับ4เท่าของมูลค่าสินค้า และมีโทษอาญาด้วย หากกรณีดังกล่าวมีความผิดจริงตามหลักฐานจากการตรวจสอบ ท่านนายกฯก็สมควรให้มีการลงโทษปรับในอัตราสูงสุด เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปกับบรรดาบริษัทเอกชนที่ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศไทย ควรมีสำนึกว่าต้องไม่เอาเปรียบประเทศไทยด้วยการฉ้อโกงภาษีต่อไป ใช่หรือไม่

3)ท่านนายกฯควรสั่งการให้มีตรวจสอบกรณีการเลี่ยงภาษีส่งออกและภาษีนำเข้าจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ)ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2553 แต่กรมศุลกากรไม่จัดการ จนมีผู้ร้องเรียนต่อดีเอสไอ และดีเอสไอสอบสวนจนพบความผิด ซึ่งดีเอสไอได้แจ้งบริษัทCPOC และ CHESS มารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว แต่ข้าราชการ3กระทรวงประกอบด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรม
ศุลกากร และตัวแทน
จากกระทรวงยุติธรรม มาประชุมและมีมติให้ดีเอสไอชะลอการดำเนินคดี โดยจะให้รอการตีความกฎหมายจากกรมศุลกากรอีก ซึ่งบัดนี้ล่วงเลยกำหนดมากว่า 4 เดือนแล้ว ก็ยังไม่มีความคืบหน้าของคดี

จึงขอให้ท่านนายกฯโปรดสั่งการให้ดีเอสไอดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยไม่ต้องรอการตีความของผู้บริหารกรมศุลกากรอีกแล้ว เพราะความเห็นที่นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ที่ได้รายงานต่อท่านนายกฯว่า การจัดเก็บภาษีให้พิจารณาจากจุดที่ภาระภาษีเกิดขึ้น (tax point) คือณ.จุดที่มีการซื้อขาย และส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ไม่มีข้อกฎหมายของศุลกากรข้อใดที่ให้ใช้การเก็บภาษีโดยดูที่ประเทศปลายทาง (Physical movement) ตามที่ผู้บริหารกรมศุลกากรตีความเพื่อช่วยเอกชน ใช่หรือไม่

4)ท่านนายกฯควรให้มีการตรวจสอบข้าราชการในกระทรวงการคลังและกรมศุลกากรตั้งแต่ปี2553 ว่ามีใครบ้างที่มีส่วนร่วม มีพฤติการณ์ในการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนทั้งเจดีเอ และบริษัทเชฟรอนฯมาฉ้อโกงภาษีของรัฐ ทั้งในการตอบข้อหารือให้เอกชนใช้เป็นข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงภาษี ทั้งการไม่ตรวจสอบการสำแดงเท็จเพื่อฉ้อโกงภาษีรัฐ และปล่อยปละละเลยไม่ป้องกันเรื่องน้ำมันเถื่อน ถ่วงเวลา ทำลายหลักฐานการตรวจสอบ ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาษีของรัฐอย่างยาวนานต่อเนื่อง รวมทั้งข้าราชการในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่อาจจะเข้าข่ายร่วมกับกรมศุลกากรในการช่วยเหลือบริษัทผู้รับสัมปทานในเจดีเอไม่ต้องเสียภาษีส่งออกน้ำมันโดยให้พ่อค้านายหน้ามาซื้อช่วงและขายต่อให้บริษัทน้ำมันในประเทศโดยให้นำเข้าจากพ่อค้าคนกลางในสิงค์โปร์โดยไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่จะทำให้คนไทยต้องใช้น้ำมันในต้นทุนที่แพงขึ้น แต่รัฐไม่ได้รับภาษี น่าจะเข้าข่ายการฉ้อราษฎร์ บังหลวงหรือไม่

นอกจากนี้ท่านนายกฯสมควรจะปูนบำเหน็จข้าราชการฝ่ายปฏิบัติที่ขัดขืนไม่ทำตามความเห็นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บริหาร จนทำให้เรื่องการฉ้อโกงภาษีของรัฐเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง และสามารถยุติข้ออ้างการโกงภาษีของรัฐในกรณีนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการที่ดีในกระทรวง ทบวง กรม ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากมีกำลังใจที่จะเป็นหูเป็นตาให้ท่านนายกฯในการจับทุจริตในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9 ที่ทรงตรัสไว้ว่า

"... ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครทำทุกคนให้เป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่อยู่ที่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ..."

รสนา โตสิตระกูล
21 พ.ย 2560
..............

บิ๊กตู่ลั่น ส่งสายลับจับข้าราชการทุจริตทุกพื้นที่
https://m.posttoday.com/politic/526280?refer=http%3A%2F%2Fm.facebook.com

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1494367210639837&id=236945323048705