เปิดตัวโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” มุ่งสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย

เปิดตัวโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” มุ่งสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย

 

           

 

เปิดตัวโครงการ สร้างโลกสีเขียว มุ่งสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย

 

 

องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 15 องค์กร ร่วมผนึกกำลัง เปิดตัว โครงการ “สร้างโลกสีเขียว เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economyพร้อมรณรงค์และร่วมผลักดันการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล (Recycle) แบบอัพไซคลิ่ง (Upcycling) ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและอายุการใช้งานของทรัพยากรเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และช่วยสร้างคาร์บอนเครดิตให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งวัตถุประสงค์ความร่วมมือครั้งนี้ คือ ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหาขยะที่เกิดขึ้น ซึ่งการเปิดตัวโครงการ สร้างโลกสีเขียว” ถือเป็นการแสดงออกและเชิญชวนภาคประชาชนให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคมไทยในอนาคตต่อไป

 

บรรยายใต้ภาพจากซ้ายไปขวา

1.นางปรางค์ทิพย์ ชัยสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

2. นางสาวรัตนศิริ ติลกสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

3.ดร.ทวี อนันตรัตนา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์โพลิเมอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

4.นายวิศรุต พูลวรลักษณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

5.ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7.ดร.วราภรณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลุยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

8.นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

9.นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

10.ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (มหาชน)

11.เภสัชกรหญิงวีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

12.นายแพทย์สาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการสำนักกลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

13.นายวิศรุจน์ จันแป้น ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แอดวานซ์ แมท จำกัด

14.ดร.ศรวณีย์ สิงห์ทอง ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน สำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ

15.ดร.กฤษฎา โสภา ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาดและสารสนเทศ กลุ่มอำพลฟูดส์