ผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจากร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ เยี่ยมชม

ผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจากร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ เยี่ยมชม

 

 

ผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจากร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ
เยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะที่ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ต่อเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 “ฐานเศรษฐกิจสีเขียว และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นายกรัฐมนตรีและคณะได้รับฟังการบรรยายจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาและดำเนินภารกิจในพื้นที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ รวมถึงกลุ่มบริษัทบางจากที่ได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและจัดทำพื้นที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมชมโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อเผยแพร่พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านพลังงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชน-กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” ทรงส่งเสริมการประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัว จนเกิดเป็นแนวคิดนำทรัพยากรมาใช้เป็นพลังงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างยาวนาน ก่อนที่พลังงานทดแทนจะได้รับการส่งเสริมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

ในปี 2566 หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย กลุ่มบริษัทบางจาก โดยบริษัทบางจากฯ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก รีเทล (จำกัด) ได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธาณ“สืบสาน รักษา ต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ-พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการปรับปรุงพื้นที่นิทรรศการพลังงานทดแทนและภูมิทัศน์ในโครงการฯ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและคณะผู้เยี่ยมชม รวมถึงดำเนินภารกิจอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาคอกวัว รวม 76 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในแปลงเกษตร โรงปั๊มน้ำ พื้นที่นิทรรศการ โรงเลี้ยงวัว โรงรีดนมและอาคารสำนักงาน ปรับปรุงกังหันลม 20 ต้น (กำลังการผลิตต้นละ 5 กิโลวัตต์) ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คของโครงการฯ ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ให้กลับมาผลิตไฟฟ้าได้ทุกต้น เป็นการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของโครงการฯ  รวมถึงติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนิทรรศการพลังงานทดแทน

นอกจากนี้ บางจากฯ ยังได้ปรับปรุงโรงสีข้าวตัวอย่างที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร- มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อปี 2514 และฉางไม้ขนาดบรรจุข้าวเปลือก 500 เกวียน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดสร้างขึ้น โดยขนย้ายมาจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และร่วมปรับปรุงอาคารรับรองด้านหน้าโครงการฯ จัดทำจุดชมวิวบริเวณกังหันลม จัดทำนิทรรศการและวีดิทัศน์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตนมสำหรับโรงนมสเตอริไลส์  และนำรถเคลื่อนที่จัดจำหน่ายเครื่องดื่ม ‘อินทนิล’ ให้กับผู้เยี่ยมชมโครงการ

          อนึ่ง ในวันที่ 13 พฤษภาคม นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ และนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ โดยนางกลอยตาและผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจากได้ต้อนรับและนำชมพื้นที่ต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทบางจากได้ร่วมปรับปรุงและดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เริ่มต้นขึ้นในปี 2552 เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ-เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จากราษฎรด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองงานส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง เข้าพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นโครงการทดลองด้านการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิดและเพื่อเป็นแนวทางการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกร และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงกลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมดำเนินภารกิจและให้ความรู้ในด้านต่างๆ และจัดทำพื้นที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมชมโครงการฯ