ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ติดตามการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพลูกค้า

ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ติดตามการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพลูกค้า

 

 

ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ติดตามการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพลูกค้า

มาตรการพักชำระหนี้ จังหวัดเชียงราย

 

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายยุวพล วัตถุ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายโกเมนทร์ โคตรศรีวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย ในขั้นตอนการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการฯ และเยี่ยมชมกิจกรรมและฐานเรียนรู้การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพลูกค้าที่พักชำระหนี้ ได้แก่ ฐานความรู้ทางด้านการเงินและดิจิทัล โดย ธ.ก.ส. ฐานการเลี้ยงปลานิลลดต้นทุนโดยวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลานิล ฐานการผลิตปุ๋ยลดต้นทุนละการรวบรวมผลผลิต โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ฐานเห็ดพารวย โดยศูนย์การเรียนรู้เห็ด   ครูเจี๊ยบพารวย ฐานการแปรรูปข้าวและจักรสานสร้างอาชีพ โดยวิสาหกิจชุมชนหอมแผ่นดิน @ดอยงาม ฐานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราชฎรไทยบริเวณชายแดน และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในระหว่างการพักชำระหนี้และสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งภายในงานมีเกษตรกรลูกค้ากว่า 1,500 ราย เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีส่วนราชการ คณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน และหอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567