จองด่วน!!! สัมมนา Logistics Showcase’61 ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคอีสาน

จองด่วน!!! สัมมนา Logistics Showcase’61 ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคอีสาน

 

  

 

 

 

จองด่วน!!! สัมมนา Logistics Showcase’61 ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคอีสาน

 


ิกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’61 ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคอีสาน
พลิกโฉม SMEs ด้วยโลจิสติกส์ เลือกให้ดี มีรวย
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
จ.อุบลราชธานี

กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา
กล่าวต้อนรับโดย : นางวีระวรรณ ปัณฑรสูตร ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กล่าวเปิดโดย : นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อานวยการกองโลจิสติกส์
09.00 – 10.30 น. การบรรยายพิเศษหัวข้อ “พลิกโฉมโลจิสติกส์ไทยอย่างไรให้ Smart” โดย : คุณนพพร เทพสิทธา อดีตประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ
10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 – 12.10 น. การบรรยายพิเศษหัวข้อ “โลจิสติกส์ เลือกให้ปัง มีรวย”
โดย : อ.เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล, CPIM ESLog MILT
Supply Chain Subject Matter Expert (SC-SEM)
12.10 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การบรรยายพิเศษหัวข้อ “โลจิสติกส์ เลือกให้ปัง มีรวย” (ต่อ)
โดย : อ.เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล, CPIM ESLog MILT
14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 – 16.10 น. การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ IoT เทคโนโลยีใกล้แค่เอื้อม”
โดย : คุณกาพล โชคสุนทสุทธิ์
ประธานกรรมการ บริษัท เอเชนเทค (ประเทศไทย) จากัด
16.10 – 16.30 น. ปิดกิจกรรมสัมมนา


สามารถลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เลขที่ 222 หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
นายจิรณัฐกานต์ ซาหา
โทรศัพท์ 045 312378 โทรสาร 045 311987
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
และ
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0 2202 4542 โทรสาร 0 23543169
ปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจานวนที่กาหนด


https://docs.google.com/forms/d/1bpdwsOxSy7mIfgIT5zj6Y1VJ7f8LXObOBMapXsgb2JY/viewform?edit_requested=true