ทปอ. รายงานการความคืบหน้าการรับสมัคร TCAS รอบ 3 มีจำนวนใบสมัครรวมแล้ว 150,382 ใบ ก่อนปิดรับในวันที่ 19 พฤษภาคม นี้

ทปอ. รายงานการความคืบหน้าการรับสมัคร TCAS รอบ 3 มีจำนวนใบสมัครรวมแล้ว 150,382 ใบ ก่อนปิดรับในวันที่ 19 พฤษภาคม นี้

 

 

  

 

 

 

 

 

ทปอ. รายงานการความคืบหน้าการรับสมัคร TCAS รอบ 3 มีจำนวนใบสมัครรวมแล้ว 150,382 ใบ ก่อนปิดรับในวันที่ 19 พฤษภาคม นี้

• ทปอ. เผย 16 หลักสูตรพันธ์ใหม่มาแรง รับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเปิดรับสมัครรอบ 3 นี้

 

กรุงเทพฯ 16 พฤษภาคม 2561- ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เผยความคืบหน้าการ การรับสมัครรับตรง TCAS รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select โดยจากข้อมูลวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 มีจำนวนใบสมัครรวมแล้ว 150,382 ใบ ทั้งนี้ ทปอ.ได้จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับความต้องการของการยื่นใบสมัครของนักเรียนทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ความพิเศษของการรับตรงรอบที่ 3 นี้ ทปอ. ได้เพิ่มหลักสูตรที่เปิดรับ จำนวน 16 หลักสูตรในหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อันเป็นนโยบายเร่งด่วนของชาติที่ให้เปิดรับในปีการศึกษา 2561 อย่างไรก็ตามกำหนดรับสมัครวันสุดท้าย ในวันที่ 19 พฤษภาคม นี้ เวลา 23.59 โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ http://app.cupt.net/tcas/round3.php


ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า จากข้อมูลการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select ไปเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 61 ที่ผ่านมา จากข้อมูลล่าสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. มีจำนวนใบสมัครรวมแล้ว 150,382 ใบ อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิภาพการจัดการที่ดีมากขึ้น ทปอ. ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ รักษาการเลขาธิการสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศเป็นผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ระบบสารสนเทศจองสำนักเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ และการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปี 2561 ดำเนินการปรับปรุงระบบทางเข้า หรือการล๊อกอินให้รองรับได้มากขึ้น 3 เท่าตัว ตลอดจนเพิ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งระบบฐานข้อมูล ระบบการเชื่อมโครงข่าย ระบบการจัดการเว็บไซต์ และด้านสถาปัตยกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำอยู่ศูนย์คอมพิวเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบ TCAS


นอกจากนี้ ความพิเศษของการรับตรงรอบที่ 3 นี้ ยังมีการเปิดรับนักศึกษาจำนวน 16 หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการ หลักสูตรบัณทิตพันธุ์ใหม่เพื่อประเทศไทย 4.0 เนื่องด้วยนโยบายเร่งด่วนของชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์และมีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งมีสถาบันที่เปิดรับ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 1 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรสหวิทยาการ)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 2 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 2 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร การจัดการความปลอดภัย ด้านอาหาร (นานาชาติ) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1 หลักสูตร เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร


“ทปอ. ยังคงมีปณิธานสร้างโอกาสในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยให้เด็กไทยได้มากที่สุด จึงมีการรับถึง 5 รอบ โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อีกทั้งการสอบรับตรงใน TCAS พร้อมกันนี้ ก็มีจุดประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ให้น้องๆและผู้ปกครองไม่ต้องไปวิ่งรอกสอบหลายครั้งหลายที่เหมือนในอดีต มาเป็นการรับพร้อมกันทีเดียว เราจะนำบทเรียนที่เกิดขึ้น นำไปปรับปรุงและพัฒนา ระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมต่อไป” ทั้งนี้ จากการสมัครรอบที่ 1 และ 2 มีจำวนผู้ยืนยันสิทธิแล้วกว่า 125,032 ที่นั่ง และรอบที่ 3 กำหนดจำนวนรับอีก 100,265 ที่นั่ง โดย ทปอ.ยังกำหนดให้มีการรับสมัครอีกจำนวน 2 รอบ คือรอบ รอบที่ 4 การรับสมัคร Admission จำนวน 80,971 ที่นั่ง ภายในเดือนมิถุนายน และ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระภายในเดือนกรกฎาคม ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย

 

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า หลักสูตรบัณทิตพันธุ์ใหม่เพื่อประเทศไทย 4.0 ของ คณะฯ เปิดรับในรอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select จำนวน 3 หลักสูตร


ได้แก่ 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร โดยทั้งหมดได้รับการการออกแบบวิธีการและรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ โดยผู้เรียนจะต้องมีสัดส่วนการเรียนรู้ในสถานประกอบการภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาถึง 1 ปีการศึกษาครึ่ง รวมถึงสามารถเลือกเรียนอื่นนอกคณะตามความสนใจของตนเอง โดยไม่มีการจำกัดหรือบังคับการเลือกวิชาเรียน และยังมีวิชาศึกษาทั่วไปนอกห้องเรียน ที่นักศึกษาสามารถเรียนและเก็บหน่วยกิตวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นวิชาบังคับ ผ่านการเรียนแบบออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนในห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน


ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ส่วนประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-5150-2 หรือเข้าไปที่ https://www.facebook.com/cuptthailand/