การประปานครหลวง (กปน.) เปลี่ยนท่อประปาใหม่แทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งาน

การประปานครหลวง (กปน.) เปลี่ยนท่อประปาใหม่แทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งาน

 

 

การประปานครหลวง (กปน.) เปลี่ยนท่อประปาใหม่แทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งาน ที่อาจะชำรุดแตกรั่วทำให้ต้องสูญเสียทรัพยากร “น้ำ” ไปเป็นจำนวนมาก
 
และสิ่งสำคัญที่ กปน. ใส่ใจมอบให้ประชาชน คือ คุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยเหมือนออกจากโรงงานผลิตน้ำส่งตรงสู่ทุกครัวเรือน