วว. ให้บริการทดสอบของอัตราส่วนไอโซโทปของธาตุ ด้วยเครื่องไอโซโทปเรโชแมสสเปคโตรเมตรี

วว. ให้บริการทดสอบของอัตราส่วนไอโซโทปของธาตุ ด้วยเครื่องไอโซโทปเรโชแมสสเปคโตรเมตรี

 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ห้องปฎิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบหาอัตราส่วนไอโซโทปของธาตุ เพื่อการตรวจสอบความเป็นของแท้และการตรวจจับการปลอมปนในอาหารและเครื่องดื่ม

สอบถามรายละเอียดและติดต่อรับบริการจาก  ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว.  ได้ที่  โทรศัพท์  0 2323 1672-80  โทรสาร  0 2323 9165  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ณิชกุล)  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (กิตติ) หรีอที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/